29 Kasım 2015 Pazar

Türkmenistanyň Bereketli Hasyllaryny Ýetişdirmegiň Ussatlarynyň Şanyna Dabaralar

Tutuş ýurdumyz boýunça däbe görä noýabr aýynyň ahyrky ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl baýramyna bagyşlanan dabaralar geçirildi. Bu baýramçylyk dabaralary Aşgabatda Atçylyk sport toplumynda geçirildi. Toplumyň toý görnüşinde bezelenen meýdançasynda baýramçylygyň gahrymanlaryny -- öňdebaryjy kärendeçileri, mehanizatorlary, oba hojalykçy alymlary, seçgiçileri hem-de ýurdumyzyň oba senagat toplumunyň ösmegine mynasyp goşant goşýan oba hojalykçy beýleki hünärmenlerini hormatladylar.

Hasyl baýramy mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna Ministrler Kabinetiniň agzaralary, mejlisiň agzalary, Türkmenistanda resmi taýdan bellenilen diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary, ministrlikleriň pudaklaýyn edaralaryň, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ylym, medenýet we sungat işgärleri, hormatly ýaşulular, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriň wekilleri, talyp ýaşlar paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar. 

Ýokary hasyl almagyň ussatlarynyň yhlasly hem-de joşgunly  zähmetiniň, görnükli ýer eýeleriniň we elbetde türkmen topragynyň bereketiniň hormatyna bu ýerde açyk asmanyň astynda Türkmenuistanyň oba senagat toplumynyň  dürli gazananlarynyň sergisi ýaýabaňlandyryldy. Pudak edaralarynyň wekilleriniň taýýarlan sergisinde pagtaçylyk we pagtany gaýtadan işleýän, däneçilik pudaklarynyň, maldarçylyk, azyk we dokma senagatynyň önümleriniň nusgalary, tohumlaryň ýokary görnüşleri, oba hojalyk ulaglary, kuwwatly öňdebaryjy tehnikalryň görnüşleri görkezildi.

Türkmen heýkeltaraşlary, žiwopisçiler, zergärler ýer eýeleriniň zähmetine   bagyşlan özleriniň  işlerini görkezip, serginiň ajaýyp döredijilikli bölegini guradylar. Baýranmçylygyň  hormatyna paýtagtymyzyň sport toparlary     görkezme çykyşlaryny görkezdiler.

Bagşylaryň joşgunly aýdymlary,  pälwanlaryň göreşde bil tutuşmaklary hem-de dürli milli oýunlarda türkmen jigitleriniň ýaryşlary baýramçylyk  ruhuny artdyrdy. Estrada ýerine ýetirjileri, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň aýdym-saz tans toparlary hem dabara  gatnaşyjylara we myhmanlara öz döredijiligini görkezdiler. Bu ýerde dikeldilen owadan bezelen ençeme ak öýlerde bolsa türkmen halkymyza gadymy asyrlardan bäri mahsus bolan göwün açyklyk we hoşniýetlilik bilen myhmanlary milli tagamlar bilen hezzetlediler. Şol tagamlar şu ýerden uzak bolmadyk ýerde uly gazanlarda atarylypdyr. Şunuň ýaly baýramçylyk görnüşleriň ählisi ajaýyp umumymilli toýuň  ruhuny döretdi. 

Hasyl toýy oba hojalyk ýylynyň tamamlanmagynyň, onuň netijeleriniň jemlenmeginiň nyşany hökmünde ýurdumyzda giňden bellenilýär. Bu ählihalk baýramçylygy türkmen topragynyň sahylygyny, daýhanlaryň zähmetsöýerligini, olaryň yhlasy bilen ýetişdirilen bereketli hasyllary, saçaklaryň bolçulygyny şöhratlandyrýar.

Bu baýramçylyk  mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde däbe görä dürli çäreler—konsertler, sergiler, maslahatlar, teatr, sport çykyşlary    geçirilýär. Ine, bu gün hem ýurdumyzyň paýtagtynda bolşy ýaly, welaýatlaryň atçylyk sport toplumlarynyň meýdanlarynda eziz Watanymyzyň gazanan üstünliklerine belent buýsanjyň nyşany hökmünde dabaraly çäreler bellenip, olar şatlyk-şagalaňa beslendi. Baýramçylyk lybasyna beslenen meýdançalarda  zähmetsöýer türkmen daýhanlaryny sylagladylar, belli estrada aýdymçylary we artistler, tanymal bagşylar, ussat döredijilik we tans toparlary, şeýle hem ýaş we tejribeli türgenler çykyş etdiler.

Türkmenistanyň gadymy we baý ekerançylyk medeniýeti müňýyllyklary öz içine alyp, bu gün öz ösüşiniň täze derejesine çykýar. Şunda oba hojalyk işiniň hünärmenleri işiň täze usullaryndan hem-de ata-babalarymyzyň tejribesinden ugur alýarlar. Türkmen halkyna gadymy döwürlerden mahsus bolan ene topraga, suwa aýawly garamak duýgusy şu güne çenli dowam edip, oňa uly ähmiýet berilýär. Ýerleriň hasyllylygy netijeli artdyrylýar, önümçilikde oba hojalyk ekinlerini damjalaýyn suwaryş ulgamy peýdalanylýar, öndürijilikli tehnikalar we enjamlar satyn alynýar, tohumçylyk, täze özleşdirmek, täze tehnologiýalary ulanmagyň esasynda önümleri gaýtadan işlemek babatda uly işler geçirilýär. 

Ýurdumyzda daýhanlaryň öndürijilikli zähmet çekmegi, olaryň bereketli hasyllary alyp, päk ýürekden çeken zähmetiniň miwelerini görüp bilmegi, öz hal-ýagdaýlaryny yzygiderli ýokarlandyryp bilmegi üçin ähli şertler döredildi. Daýhanlar ýeňillikli bahalar boýunça mineral dökünlerini, tohum we himiki serişdeleri satyn alýarlar. Ýurdumyzda olaryň tabşyran önümleri üçin maliýe hasaplaşyk ulgamy kämilleşdirilýär. Döwletiň giňden goldaw bermegi netijesende pudakda öndürilýän önümiň möçberi yzygiderli ýokarlanýar.

Paýtagtymyzda Hasyl toýunyň resmi bölegi atçylyk sport toplumynyň öňündäki ýörite enjamlaşdyrylan sahnada geçirildi. Bu ýere ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerine, hasyl ussatlaryna we ähli halkyna iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Onda milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda Hasyl toýunyň uly baýram hökmünde bellenmegi örän çuň many-mazmuna eýe bolup, bu baýramçylyk halkymyzyň yhlas bilen zähmet çekip, gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragyndan öndüren bol hasylyna bolan buýsanjynyň aýdyň beýanydyr hem-de ene topraga yhlasynyň, söýgüsiniň, mähriniň dabaralanmasydyr. Hasyl toýy türkmen daýhanlarynyň halal zähmetine döwlet derejesinde goýulýan belent sarpadan nyşandyr diýilýär. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ruhubelentlik bilen çekýän zähmetinden rowaçlanýan eziz Diýarymyz bu gün dünýäniň iň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň birine öwrüldi. Biz ýurdumyzda beýleki pudaklar bilen bir hatarda, oba hojalygyny ösdürmäge aýratyn üns   
berýäris. Oba hojalygyny ösdürmek ýurdumyzyň ykdysady binýadyny berkitmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan özgertmeler, oýlanyşykly kabul edilýän çözgütler ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, türkmen topragynda öndürilýän ýokary hilli önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýän möçberlerini artdyrmaga gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagy şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Dabaranyň dowamynda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan gelen oba hojalygynyň öňdebaryjy hünärmenlerini sylaglamak dabarasy boldy. Ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ösdürmäge önjeýli goşant goşan ussat kärendeçilere, alymlara, oba hojalyk işgärlerine, mehanizatorlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Baýramçylyga gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul edip, onda milli Liderimize oba hojalyk pudagynyň işgärleri hakynda edilýän alada üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler hem-de ýurdumyzyň obasenagat toplumyny has-da ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

Hasyl toýy paýtagtymyzyň atçylyk sport toplumynda baýramçylyk atçapyşyklary bilen dowam etdi. Olaryň netijeleri boýunça ýeňijilere mynasyp baýraklar gowşuryldy. 

Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň uly baýramçylyk konserti guraldy. Ýurdumyzyň welaýatlarynda hem ajaýyp baýramçylyga bagyşlanan dabaraly konsert agşamlary geçirildi. Bagşy-sazandalar, aýdym we tans toparlary öz ajaýyp döredijilik çykyşlary bilen biziň edermen daýhanlarymyzyň asylly zähmetini hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini joşgunly wasp etdiler.  

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder