30 Aralık 2014 Salı

Türkmen Programma size Web Saýty hödürleýär.

Hormatly işewir adamlar, kompaniýa we firma ýolbaşçylary web saýt programmasyna eýe boljak bolsaňyz aşakdaky Telefon belgimize jaň ediň.
Telefon Nomerimiz:     +90 555 484 53 77 
Whatsapp we Line üçin: +90 553 525 46 75
Email: turkmenprogramma@hotmail.com
Web Saýtymyz: turkmenprogramma.com
Biz Hakda. 
Günümiz iş dünyäsinde internet eýýääm firmalar üçin bir keýpine dälde bir zerurlyk halyna geldi. Konkurinsiýanyň ösmegi  we ýakyn ýyllarda  ýinede  artmagy düşünülende firmaňyzy bir ädim öňe çykarmak we bir üýtgeşiklik döretmek üçin täzeliklere açyk bolmak, täzelikleri gollamak  we muňa görä pozisýaňyzy ornaşdyrmagyňyz zerurdyr. Profesional bir web siýtyna eýe bolmak bu üýtgeşikligi döretmek üçin juda gerekli ädimdir.

Hemişe aýdylan klassik bir pikir bar; İnternette hiç kim siziň kimdigiňizi bilmiýär. Hakykatdanam şeýle, juda ägirt bir firma bolmagyňyz ýaly kiçi göwrümli bir firma eýe bolup bilersiňiz emma  saýtyňyza girenler muny bilmezler. Erbet disign edilen we fundamenti düzgin bolmaýan bir web saýtyna  eýe bolan ägirt göwrümli bir firma özüni bolanyndan juda kiçi we öwrenje ýaly görkezýär
 , profesional bir maksatnama we design fundamentine eýe bolan  kiçi bir firma özüni boldugundan juda biyik we profesional görkezer. Bu umuman web siýtyňyzyň nähili boldugyna bagly. Bärden profesional bir web saýtyna eýe bolmagyň firmala üçin nä derejede peýdaly boldygyny orta çykarmakdadyr.. 

Ine  bu pyrsatda biz İnternet Sistema Maksatnamasy we Informasiýa Hyzmatlary bolup tejribeli, profesional kadry, ynamly, modern, iň soňky teknologiýa ulanan maksatnama we gurnaýjy fundamenti bilen, firmaňyz isläň kiçi göwrümli isleseň-de uly göwrümli bir firma bolsun hiç tapawudy ýok, sizi hyýaly dünyädä iň gowy şekilde goldan profesional bir web saýty hyzmaty bermek üçin orta çyktyk.  
surat 1 
 Missiýamyz:
Müşderi hemişe haklydyr diýen pikir diňe bir sözde bolman, eýsem durmuşa geçirilip müşderiniň hoşal bolmagy bilen, müşterimiziň talaby we umudynyň ýokary derejede çalt çözülmegidir. 
surat 2 
Wizýonymyz:
Hyzmat beren guramalaraymyza we olaryň işiniň hilini artdyrmak we eýe bolan önümlerini orta derejede  ulanyşyny üpjün etmek bilen; hilliniň ýokarlandyrlan hyzmatyny hödürläp bu guramalaryň eýe bolan önümlerini orta derejede ulanmagyny hödürläp; firmanyň abraýyny artdyrmak, firmanyň ösmegine şert döretmek we şeýlelikde ýurdumyzyň hem ykdysadiýetiniň ösmegine goşant goşmakdyr. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder