3 Haziran 2016 Cuma

Türkmenistanyň we Owganystanyň Daşary Syýasat Edaralarynyň Arasynda Geňeşmeler Geçirildi

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler boldy, Owganystanyň wekiliýetine daşary işler ministriniň orunbasary Hikmat Halil Karzaý ýolbaşçylyk edýär.

Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini, ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça mundan beýläkki çäreler, şol sanda syýasatda, sebit howpsuzlygynda, söwda-ykdysady, ýangyç-energetika ulgamlarynda, ulagda we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da iki döwletiň arasyndaky ynsanperwer ulgamyndaky, bilim we saglygy goraýyş babatynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ähmiýeti nygtaldy.

Taraplar iri  düzümleýin taslamalaryň – “Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan” gaz geçirijisi we “Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan” demir ýolunyň taslamalarynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagy bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumynda we ulag-aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşylk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 

Myhmanlar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwer syýasaty netijesinde goňşy döwletde durnuklylygy üpjün etmäge hem-de Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine gönükdirilen hemişelik goldawy üçin türkmen liderine çuňňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler.  

Duşuşygyň jemleri boýunça metbugat maslahaty geçirildi, oňa Türkmenistanda  bellige alnan daşary ýurt žurnalistleri we ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 

Owganystanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň biziň ýurdumyzda bolmagynyň çäklerinde energetika, söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar, bilim ministrliklerinde duşuşyklary geçirmek göz öňünde tutulýar. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder