5 Haziran 2016 Pazar

Köpugurly Söweş Boýunça Türkmenistanyň Çempionaty Geçirildi

Ýaryş geçen dynç günleri “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirildi. Oňa ähli welaýatlardan we Aşgabatdan 150 töweregi türgen gatnaşdy. Olar üç sany ýetginjekler we erkekler toparynda baýraklar ugrunda bäsleşdiler.

Tutluşyklar «Seýrana» myhmanhanasnyň sport zalynda geçdi. Sport muşdaklary zalyň tomaşaçylara niýetlenen orunlaryny doldurdylar. Umumy toparlaýyn hasapda birinji orny Mary welaýatynyň ýygyndysy eýeledi. Bu toparyň tälimçisi Nagmat Hojamämmedowyň şägirtleri ýedi gezek hormat münberiniň iň ýokary basgançagyna çykdylar. Mary welaýatynyň ýygyndysynyň düzüminde Aly Şöhratow, Kerim Orazmämmedow, Orazberdi Hojamyradow, Gudrat Babaýew, Eziz Ýazow, Serdar Çaryýew, hem-de Rüstem Penjiýew çempion diýen hormatly ada mynasyp boldular.

Ikinji orny 6 altyn medal gazanan Balkan welaýatynyň ýygyndysynyň wekilleri eýelediler. Olaryň düzüzminde Rejepmämmet Usanmeredow, Didar Mämmedow, Röwşen Şükürow, Guseýn Guseýnow, Perman Allaberdiýew hem-de Tofik Guseýnow ýeňiş gazandylar. Bu tügenler Hemra Lalaýewiň we Rafik Guseýnowyň ýolbaşçylygynda sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýarlar. 

Aşgabatly türgenler üçünji orny eýelediler. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Orif Buharakowyň hem-de Şöhrat Allaýew bilen Wardan Petrosýanyň şägirtleri altyn medallaryň bäşisine mynasyp boldular. Aşgabatlylaryň düzüminden Remezan Nurýagdyýew, Abror Nizomow, Döwran Garaýew, Hajy Möwlamow hem-de Timur Dolguşin tapawutlandylar.

Daşoguz welaýatynyň ýygyndysynyň türgenleri üç ýeňiş gazandylar. Ahal we Lebap welaýatlarynyň türgenleri bolsa bir gezek birinji orny eýelediler.
Çempionatyň dowamynda «Hanmudo» söweş sungatynyň okuw maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenbaşy şäheriniň köp ugurly söweş sungatlarynyň (garyşyk başa-baş göreşler) ýaş türgenleri gatnaşdylar. Okuw maslahaty tamamlanandan soň türgenler degişli derejeleri we guşaklary (reňkli we gara)  almak üçin kada synaglaryny tabşyrdylar. 

Indi bu ýaryşyň ýeňijileri bolan we baýrakly orunlary eýelän türgenler awgust aýy bu ýerde, Hazar deňziniň kenarynda geçirilmegi göz öňünde tutulýan köp ugurly söweş sungaty boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşa taýýarlyk görmäge başlarlar. Sentýabr aýy bolsa Awazada Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, kabaddi hindi oýny boýunça ýurdumyzyň Kubogy ugrunda ýaryş geçiriler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder