11 Aralık 2015 Cuma

Dünýä Çempionatynda Gazanylan 14 Medal

Serbiýanyň paýtagty Belgradda golaýda geçen fudokan-karate boýunça 6-njy dünýä çempionatynda türkmen türgenleri uly üstünlige mynasyp boldular. Olar jemi 14 medala - iki altyn, iki kümüş we on bürünç medala mynasyp boldular. Türkmen türgenleri özleriniň bu üstünligini ýetip gelýän şanly senä – Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşladylar.

Dünýäniň birinjiligi ugrunda geçen bu ýaryş 36 ýurtdan 1,5 müňe golaý türgeni özünde jemledi. Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde Baýramaly şäheriiň türgeni Arslan Ataýew tapawutlanmagy başardy. Etrabyň umumybilim berýän 1-nji orta mekdebiniň 8-nji synp okuwçysy jemi dört medala, şol sanda en-bu ugury, ýagny, belli bir wagtda toparlaýyn görkezme çykyşyny ýerine ýetirmek boýunça 12-13 ýaşly türgenleriň arasynda altyn medala mynasyp boldy. 

Nobatdaky ýeňiş A.Ataýewe dünýäniň üç gezek çempiony diýen hormatly ady getirdi. Türkmenistanly türgen  öň 2011-nji ýylda Serbiýada we 2013-nji ýylda Çehiýada geçirilen dünýä çempionatlarynda, 13 ýaşa çenli çagalaryň arasyndaky tutluşyklarda, jiu-ippon-kumite ugury boýunça ýeňiş gazanypdy. Bu çempionatda Arslan bu ugurda bürünç medaly eýelemegi başardy. 

Şahsy kata ýaryşlarynda, ýagny toplumlaýyn maşklarda ol finala çykdy hem-de ahyrky netijede kümüş medaly eýeledi. Baýramalyly bu türgen özüniň dördünji baýragyny bürünç medaly Durdymyrat Meredow we Selim Nuryýew bilen bilelikde toparlaýyn sazlaşykly kata ugury boýunça gazandy. 

Türkmenistanyň  ýygyndysynyň düzüminde ýene bir altyn medaly Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Diýar Hojaýew gazandy. Bu onuň adaty karate boýunça dünýä çempionatlarynda gazanan ikinji ýeňşidir. Diýar özüniň ilkinji altyn medalyny 2006-njy ýylda ýetginjekleriň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda, şahsy tutluşyklarda gazanypdy. 

Diýar Hojaýewyň geçen aýda Russiýanyň Kubogy ugrunda geçirilen açyk ýaryşda, şahsy tutluşyklarda sykyş edip, “Iň çalt ýeňiş” gazanmak bilen dünýäniň täze rekordyny goýanlygy bellärliklidir. Ol şonda söweş başlanandan soňra, bary-ýogy 7 sekundyň dowamynda garşydaşyny tehniki nokaut bilen ýeňmegi başardy. Bu üstünlige, şeýle hem şol ýaryşda gazanylan 2 altyn we 1 bürünç medala hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary baha berdi. Ol türkmen türgenini 5 müň amerikan dollary bilen sylaglady.

Belgradda geçen dünýä çempionatynda Diýar Hojaýew gazanan altyn medalyndan başga-da, ýene-de iki gezek bürünç medala mynasyp boldy. Ol 21-den 34 ýaşa çenli türgenleriň arasynda şahsy tutluşyklarda we toparlaýyn kumitede 3-nji orny eýeledi. Toparlaýyn kumite ýaryşynda ol Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Rüstem Annaýew hem-de Moskwanyň sport we bedenterbiýe institutynyň tabyly  Jemşit Ataýew bilen bilelikde çykyş etdi. 

Şeýle hem R.Hudaýberenow we J.Ataýew şahsy tutluşyklarda hem tapawutlandylar. Röwşen 21 ýaşa çenli türgenleriň arasyndaky tutluşyklarda kümüş medaly we fuku-go ugrunda, ýagny kata ýerine ýetirip, soňra hem söweşjeň tutluşyklara gatnaşmak boýunça bürünç medaly eýelemegi başardy. Jemşit bolsa şobu-ippon-kumite ugurynda hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagy başardy. 

Türkmenistanly türgenler ýene bir bürünç medaly en-bu ugury boýunça eýelediler. Bu ugur boýunça Aşgabat şäheriiň sport baradaky komitetiniň başa-baş göreşler sport mekdebiniň okuwçylary Selim Myratdurdyýew bilen Baýram Ýalkabow üçünji orna mynasyp boldular. 

Çempioantda 14 medalyň gazanylmagy milli ýygyndymyza, dünýäniň iň oňat toparlarynyň altylygyna düşmäge mümkinçilik berdi. Çempionatyň ýapylyş dabarasynda ýaryşyň guramaçylary ildeşlerimiz Arslan Ataýewi we Diýar Hojaýewi fudokan-karate boýunça 6-njy dünýä çempionatynyň iň ýagty “ýyldyzlary” hökmünde aýratyn bellediler. 

Şu mynasybetli milli ýygyndymyzyň tälimçileri – toparyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Hangeldi Hojaýew we uly tälimçi Arazdurdy Elliýew “adaty fudokan-karateniň ösüşine uly goşant goşandyklary üçin” ýörite diplom bilen sylaglandylar. 

Şeýle hem bu ýaryşda türkmen türgenleriiň adaty karateniň halkara professional ligasyna 3 ýollanma gazanandyklary yglan edildi. Bu liganyň ýaryşlary geljek ýylyň oktýabrynda Hindistanda geçiriler. Dünýäniň ähli künjeklerinden iň güýçli türgenleri özünde jemleýän bu abraýly sport ýaryşyna gatnaşyjylar dünýäniň meşhur türgenleriniň geçirjek okuw-türgenleşiklerine we okuw sapaklaryna gatnaşmaga mümkinçilik alarlar. Soňra bolsa ýaryş geçirilip, onda professional liga gatnaşyjylar dünýäniň iň güýçli türgenlerini kesgitlärler. Diýar Hojaýew, Röwşen Hudaýberenow we Zöhrejan Jumabaýewa bu ýokary derejeli sport çäresine gatnaşmaga çakylyk aldylar. 

Şu ýyl adaty karate bilen meşgullanýan türgenlerimiziň öňünde ýene bir jogapkärli synag bar. 18-nji dekabrdan 21-nji dekabra çenli aralykda Aşgabatda adaty karate boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçiriler. Bu ýaryşa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan 500-e golaý türgen gatnaşar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder