2 Mart 2017 Perşembe

Türkmenistanyň Prezidenti YHG-ny Syýasylaşdyrman, Onuň Işine Täzeçe Çemeleşmeleri Işläp Taýýarlamaga Çagyrdy

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlary we ýokary wezipeli wekilleri bu düzümiň çäklerinde mundan beýläk hem özara hereket etmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Häzirki ýagdaýlary, dünýä ykdysadyýetindäki meýilleri, sebitdäki ýagdaýlaryň aýratynlyklary YHG-nyň işine täzeçe çemeleşmeleri talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabatda YHG-nyň Sammitinde eden çykyşynda aýtdy.
Biz bu guramany syýasalaşdyrmaly däldiris. Umumy bähbitleriň artykmaç taraplaryny we üstünliklerini artdyrmaga gönükdirilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge çalyşýan döwletlerimiziň hyzmatdaşlyk etmeginiň esasy guraly hökmünde onuň ykdysady mazmunyndan gyşarmalara ýol bermeli däldiris diýip, milli Liderimiz belledi.
Ýokary netijeli forumyň netijeleri boýunça metbugat konferensiýasy geçirildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder