4 Temmuz 2017 Salı

Uniwersitetleriň kabiriniň sanawy :

Uniwersitetleriň kabiriniň sanawy :

Bu sanawda diňe 6 sany uniwersitetiň ady, ýerleşýän şäheri, resminamalar üçin ahyrky kabul edişlik güni we  uniwersitetiň resmi web sahypasy berilýär.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi – Antalya – 12.07.2017 (https://www.alanya.edu.tr/ )

Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar – 09.07.2017  (http://aku.edu.tr/ )

Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri – 01.08.2017  (http://www.agu.edu.tr/ )

Ankara Üniversitesi – Ankara – 10.07.2017  (https://www.ankara.edu.tr/ )

Artvin Çoruh Üniversitesi – Artvin – 14.07.2017  (https://www.artvin.edu.tr/ )

Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak – 23.07.2017  (http://w3.beun.edu.tr/ )

Gerekli Resminamalaryň Sanawy :

Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nusgasy,
Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň nusgasy,
Pasportlaryň  Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň (bilim geňeşligi) tarapyndan tassyk edilen terjimesi
 Orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň (atestat) nusgasy
 Atestatyň Türkiýäniň Aşgabatdaky Bilim geňeşligi ýa-da Ilçihanasy tarapyndan tassyk edilen Türk dilindäki terjimesi
Orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň (atestat) Türkiýäniň bilim ulgamy bilen barabarlygy barada Türkiýäniň Aşgabatdaky bilim geňeşliginiň tassyknamasy,
Orta bilim ulgamynyň soňky 3 ýylynyň bahalarynyň ortaça görkeziji baradaky resminamany, terjimesini we Türkiýäniň Aşgabatdaky bilim geňeşliginiň tassyknamasy.

Resminamalaryň terjimesinde Makul Hyzmat

Türkiýede bilim almak isleýän talyplar ýokaryda sanawy görkezilen resminamalary taýýynlaýan wagty Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň terjime hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler. Biziň terjimelerimiz Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihanasy, Türkiýäniň Aşgabatdaky Bilim Geňeşligi, şeýle hem Türkmenistanyň Stambul şäherindäki baş konsullygy tarapyndan kabul edilýär. Makul Hyzmat Terjime merkezinden terjime hyzmatyny almak Size okuwa kabul edileniňizden soňraky ädimlerde hem peýda getirer. Sebäbi, terjimelerimiz Türkmenistanyň Stambul şäherindäki baş konsullygy tarapyndan tassyk bolýar, bu bolsa, Siz geljekki talyplara has ýeňillikli hyzmat bolar. Sebäbi, Siz Türkiýä giden wagtyňyz okuwa ýerleşmek üçin hem ençeme resminamalary terjime etmeli bolarsyňyz. Biziň maglumat bazamyz, Size ýeňillik we çalt terjimede mydama hyzmat berer!

Terjimede online terjimäniň hözürini görüň!

Resminamaňyzy online ibermek mümkinçiliginiň bardygyny hem unutmaň. Online terjime hyzmatlaryndan peýdalanmak Size terjime merkezlerine azyndan iki gezek gidip ýol we wagt çykdajylaryny etmekden halas eder. Eger Siz Türkmenistanyň dürli welaýatlaryndan Paýtagtymyza gelýän bolsaňyz, paýtagtymyza gelmezden öň resminamalaryňyzy online ulgamdan ugradyň we Türk Ilçihanasynyň we Bilim geňeşliginiň talabyna laýyk terjimäňizi taýyn edeýliň!.

Resminalaryňyzyň suratyny çekiň we Line hasabymyzdan ýa-da elektronik poçtamyza  iberiň, wagtyňyzy we ýol çykdajylaryňyzy tygşytlaň!. Line hasabymyz (ID @makulhyzmat)   E-poçta salgymyz: makulhyzmat@gmail.com Tel:+8 63 78 96 73.  Merkezimiziň salgysy : Andalyp köçesi 70, N 410 B. (Mir-Ýunus Emre çatrygy)  Biziň resmi laýn hasabymyza goşulyň we Türkiýäniň beýleki uniwersitetleri baradaky wagtal-wagtal ýerleşdirmek meýilleşdirilýän maglumatlary hem almak mümkinçilginden peýdalanyň. Line hasabymyzda 3-nji şahslara degişli tölegli mahabatlaryň ýerleşdirilmeýändigini ýatlatýarys!  Line hasabymyza goşulmak üçin :

https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat Hiç yorum yok:

Yorum Gönder