19 Şubat 2017 Pazar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dynç günilni geçirmek hakynda
Ýurdumyzyň ilatynyň Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyn gününi dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, karar edýärin:
1.2017-nji ýylyň 19-njy fewralyndaky dynç gününi 20-nji fewrala – duşenbe gününe geçirmeli.
2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.
Türkmenistanyň 
Prezidenti
Gurbanguly 
Berdimuhamdow


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder