3 Şubat 2017 Cuma

Türkmenistanyň Prezidenti Wezipesine Dalaşgärler Saýlawçylar Bilen Duşuşyk Gecirdi

Durdygylyç Orazow Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi
Lebap welaýatynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Türkmenistanyň Agrar pariýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy.
Duşuşyk Türkmenabatda, S.Seýdi aýdyndaky Döwlet drama teatrynda welaýatyň häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, zähmet toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň, il sylagly ýaşulularyň we ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirildi.
Dalaşgäriň ynanylan adamy Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgäri tanyşdyryp, 2002- 2014-nji ýyllarda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň “Daýhan” daýhan birleşigine ýolbaşçylyk eden D.Orazowyň özüni iň gowy tarapdan, guramaçylyk ukyplaryny hem-de işe jogapkärli çemeleşmek başarnygyny görkezendigini belledi.
Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugry bilen tanyşdyrdy. Onda döwleti mundan beýläk-de ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň birnäçesi beýan edilýär. Ata-babalarymyzyň wesýetlerine, türkmen halkynyň belent ruhy-ahlak we ynsanperwerlik gymmatlyklaryna eýerilip, parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine halkara bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge ýardam edýän bitaraplyk syýasaty dowam etdirilýär.
Obany mundan beýläk-de ösdürmek we ýerlerde ilatyň ýaşaýyş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyny üpjün etmek üçin zerur bolan düzümi döretmek ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň strategiki wezipeleriniň hatarynda görkezildi. Mälim bolşy ýaly, dalaşgäriň wekilçilik edýän, “Syýasy partiýalar hakyndaky” Kanuna laýyklykda döredilen Türkmenistanyň Agrar partiýasy öz işini oba hojalygyny ösdürmäge, oba ýerlerini özgertmäge gönükdirýär.
D.Orazow ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda “Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça işleri dowam etdirjekdigini aýtdy. Welaýatlaryň ählisi senagat taýdan okgunly ösüşe eýe bolar, şunda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns berler.
Dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylara üns berip diňländikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýygnananlary halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen çäreleriň amala aşyrylmagy, onuň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň ösdürilmegi, ýurdumyzda durnuklylygygyň hem-de parahatçylygyň has-da berkidilmegi, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Mary şäherinde Süleýmannepes Nurnepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi
Mary welaýatynyň M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy geçirildi.
Duşuşyga gatnaşyjylar – ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri teklipçi topar tarapyndan hödürlenen S.Nurnepesowyň terjimehaly bilen tanyşdyryldy. Dalaşgäriň ynanylan adamy ony abraýly, iş başarjaň, ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbitlerine wepaly ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra dalaşgäriň özi çykyş edip, ýygnananlary saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy. Maksatnama laýyklykda, dalaşgär täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we işe girizmek, uglewodorod çig malynyň senagat taýdan gaýtadan işlenýän möçberini ýokarlandyrmak, täze eksport ugurly turbageçiriji ulgamlary, döwrebap himiýa önümçiliklerini döretmek arkaly milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýar.
Duşuşygyň barşynda S.Nurnepesow ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi. Saýlawçylary azyk harytlarynyň öndürilişini artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini ýokarlandyrmak, obany ösdürmek we ilaty iş bilen üpjün etmek meseleleri gyzyklandyrdy.
Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün etmek maksady bilen, ylmyň we tehnikanyň gazananlaryny, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmaga, bilimi we saglygy goraýşy ösdürmäge aýratyn üns berler. Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen durmuş-medeni maksatly desgalaryň, awtoulag ýollarynyň, ilatly ýerleri gaz bilen üpjün etmek üçin turbageçirijileriň gurluşygy güýçli depginde dowam etdiriler diýip, dalaşgär aýtdy.
Bulardan başga-da, durmuş maksatnamalaryny mundan beýläk-de goldamak, şäherleri we obalary abadanlaşdyrmak, oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak meseleleri ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bolar.
Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ol döwletiň demokratik we hukuk esaslaryny pugtalandyrmak ýoluny dowam etmegi, “açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirmegi, dünýäniň dürli döwletleri bilen özara bähbitli dostlukly gatnaşyklary ösdürmegi göz öňünde tutýar.
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, saýlawçylary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýynyň has-da gowulanmagy, Türkmenistanyň halkara giňişliginde abraýyny mundan beýläk-de artmagy üçin ähli güýç-gaýratyny, bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder