24 Ocak 2017 Salı

Türkmenistanyň Prezidenti Wezipesine Dalaşgärler Saýlawçylar Bilen Duşuşyk Gecirdi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Wezipesine Dalaşgär Jumanazar Annaýew Saýlawçylar Bilen Duşuşyk Gecirdi.
Paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy.
Dalaşgäriň ynanylan wekili J.Annaýewiň zähmet terjimehaly bilen tanyşdyryp, ony jogapkär, tejribeli ýolbaşçy, eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, türkmen halkynyň abadançylygyny we rowaçlygyny berkitmek barada tagalla edýän adam hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra ýokary döwlet wezipeli dalaşgäre söz berildi. J.Annaýew üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasyny beýan etdi. Dalaşgär maksatnamanyň esasy ugurlary barada aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan halatynda türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeler strategiýasyna eýerjekdigini nygtady. Döwletimiziň demokratik hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, milletiň ruhy-ahlyk gymmatlyklaryny artdyrmak ugry yzygiderli dowam etdiriler.
Özara gyzyklanma bildirilen söhbetdeşligiň barşynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Şol sowallaryň köpüsi oba hojalygyny özgertmek meselesi bilen bagly boldy. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň belleýşi ýaly, milli ykdysadyýetimiziň strategiki pudaklarynyň biri bolan obasenagat toplumyny düýpli özgertmäge aýratyn üns berler. Hususan-da, ýerleri öz wagtynda hem-de ýokary hilli sürmek, suwaryş akabalaryny arassalamak, ekerançylary ýeterlik möçberde mineral dökünler hem-de tohumlar bilen üpjün etmek meselelerine üns berler. Şeýle hem ýerden netijeli peýdalanmaga hem-de döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmaga, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmaga, daýhanlaryň öz zähmetine gyzyklanmasyny höweslendirmäge gönükdirilden çäreler möhüm hasaplanylýar. Şunuň bilen birlikde, dalaşgär agrar ylmy ösdürmegiň we bu möhüm ulgamda işleýän alymlara hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň wajypdygyny aýtdy.
J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, özüniň saýlawlarynyň öňýanyndaky maksatnamasynyň aýry-aýry ugurlaryny, hususan-da, ýangyç-energetika toplumyny hem-de ulag ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bilim, saglygy goraýyş, pensiýa üpjünçiligi ulgamlarynda özgeprtmeleri amala aşyrmak hem-de hususy telekeçiligi ösdürmek babatdaky ugurlaryny anyklaşdyrdy.
Duşuşygyň barşynda saýlawçylary ýurdumyzyň dokma senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, önümçilige iň täze ylmy-tehniki gazananlary ornaşdyrmak ýaly meseleler hem gyzyklandyrdy.
Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hoşniýetli duşuşugy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, saýlawçylary eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösdürmek üçin güýç –gaýratyny gaýgrymajakdygyna ynandyrdy.
Jumanazar Annaýew Mary welaýatynyň saýlawçylaryna saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy barada gürrüň berdi.
M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Bu ýere ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň kärhanalarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.
Duşuşyga gatnaşanlar dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. J.Annaýewiň ynanylan wekili ony halk içinde uly abraýdan peýdalanýan, jogapkärçilikli we ak ýürekli adam hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi söz aldy. J.Annaýew ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy bölümleri barada gürrüň berdi. Bu maksatnama laýyklykda ol halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, döwletimiziň ykdysady, syýasy we durmuş esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen ugry dowam eder.
Dalaşgäriň aýtmagyna görä, ol döwlet Baştutanlygyna saýlanan halatynda, döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ösüşine we ýurdumyzyň halkara giňişliginde abraýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň geçirilmegine birinji nobatda üns berler. Dalaşgäriň çykyşynda milli ykdysadyýetiň mundan beýläk hem batly depginlerde ösüşini, ilkinji nobatda bolsa, nebitgaz we energetika pudaklaryny, obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň, eksport kuwwatyny pugtalandyrmagyň, ähli ulgamlara täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen çärelere aýratyn üns berildi.
Obasenagat toplumyndaky özgertmeler barada aýdyp, oba hojalyk pudagyny mundan beýläk hem ösdürmek üçin amala aşyrmagy göz öňünde tutýan çäreleri barada giňişleýin gürrüň berdi. Dalaşgär azyk garaşsyzlygyny ýerli önümçiligi giňeltmegiň hasabyna üpjün edilmegini hasaplaýar. Şunuň bilen baglylykda, obasenagat toplumyny ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň önümçilik kuwwatlylygyny toplumlaýyn özgertmek we döwrebaplaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleriň dörediljekdigi nygtaldy. Dalaşgäriň pikirine görä, pagtaçylyk bilen meşgullanýan etraplaryň ilaty üçin goşmaça iş orunlaryny döretmek maksady bilen, kuwwatlylygy ýerlerde öndürilýän pagta süýüminiň mukdaryna laýyk gelýän pagta egriji fabrikleri gurmak maksada laýyk boljak. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagatyny ösdürmegiň, içerki we daşarky bazarlarda satmak üçin taýýar dokma önümleriniň mukdaryny artdyrmagyň ähmiýeti nygtaldy.
J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň ýangyç-energetika toplumynyň, ulag, durmuş ulgamynyň ösüşi boýunça meýilnamalarynyň käbir düzgünlerini düşündirdi.
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär ýygnananlara hoşallyk sözlerini aýdyp, saýlawçylary ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy we Watanymyzyň abraýynyň has-da artmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.
Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň dalaşgär Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy.
Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—“Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy. Şu mynasybetli S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna ýerli häkimiýetiň düzümleriniň, kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.
Duşuşygyň başynda B.Atalyýewiň ynanylan wekili ýygnananlary “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň düzüminde dürli jogapkärli wezipelerde iş tejribesi bolan, soňra bolsa “Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy bolan dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgär abraýdan we uly ynamdan peýdalanýar hem-de ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgär bolup durýar.
Soňra dalaşgär B.Atalyýew ýakyn wagtda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryň wajyp ähmiýetini belledi. Ýurdumyzyň geljegi saýlawlaryň netijesine bagly bolar. Dalaşgär döwlet Baştutany wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzda parahatçylygy we asudalygy, raýatlaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýandygyny nygtady.
Maksatnamanyň ýygnananlara hödürlenen esasy ugurlarynyň biri ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden hem-de halk hojalyk toplumynyň ösüşine we pugtalandyrylmagyna önjeýli goşant goşýan telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw bermekden ybaratdyr.
B. Atalyýew geljekde Türkmenistanyň garaşsyz, ylalaşdyryjy döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiligindäki ägirt uly abraýyny has-da artdyrjakdygyna berk ynanýandygyny nygtap, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berýän täze taslamalary, sebitleri ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga aýratyn orun berilýän döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirip, giň göwrümli özgertmeleri dowam etmek pikiri barada aýtdy.
Dalaşgär duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň käbir ugurlaryny giňden düşündirdi hem-de türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, bazar gatnaşyklary esasynda milli ykdysadyýeti ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, döwletimiziň hukuk esaslaryny, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmak üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
Ramazan Durdyýew ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň saýlawçylary bilen duşuşdy.
Daşoguz welaýatynyň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň, dürli pudaklaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk boldy.
Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary R.Durdyýewiň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ak ýürekli, öz işini bilýän hünärmen, oňat guramaçylyk ukyby, işjeň durmuş we raýat garaýyşlary bolan abraýly adam hökmünde häsiýetlendirdi.
Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz gezeginde saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, döwlet syýasatynyň durmuş ugurlaryna, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti, syýahatçylygy, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini we sporty, diňe bir şäherlileriň däl, eýsem oba ilatynyň hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän ýurdumyzda amala aşyrylýan iri göwrümli durmuş-ykdysady maksatnamalara aýratyn üns berdi.
R.Durdyýew döwletimiziň hukuk derejesini we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmek bilen bir hatarda, dürli pudaklary ösdürmek we özgertmek boýunça uzakmöhletleýin toplumlaýyn wezipeleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyna ynandyrdy.
Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen täzeçil tehnologiýalary, ylmyň hem-de tehnikanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmaga uly üns berler, awtomobil we demir ýollarynyň, gaz we elektrik geçirijileriniň gurluşygy dowam etdiriler.
Ol nebitgaz pudagynyň strategiki ösüşiniň meselelerine, 2030-njy ýyla çenli döwürde Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň ösüşiniň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýokary döwlet wezipesine dalaşgär energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryna ugradylmagynyň bähbitli usullarynyň hem-de ýollarynyň kesgitlenjekdigini, ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň özleşdirilmeginiň dowam etdiriljekdigini, nebit we gaz çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň ýokarlandyrylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny we häzirki hereket edýän hem-de täze gaz geçirijilerini ulanmagyň kämilleşdiriljekdigini mälim etdi.
Daşary syýasat boýunça aýdylanda bolsa, dalaşgär bu ýerde milli bähbitlere laýyk gelýän, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmünde abraýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän halkara hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň ähmiýetini belledi.
R.Durdyýew duşuşygyň dowamynda köpsanly sowallara jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň obasenagat toplumyna, şol sanda tohumçylygy, öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga goldaw bermäge degişli meseleleri takyklady. Şeýle hem dalaşgär ykdysadyýetiň hususy ulgamyny—kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.
Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli bilimini, başarnygyny, tejribesini we gaýratyny gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.
Jumanazar Annaýew Mary welaýatynyň saýlawçylaryna saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy barada gürrüň berdi.
M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Bu ýere ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň kärhanalarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.
Duşuşyga gatnaşanlar dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. J.Annaýewiň ynanylan wekili ony halk içinde uly abraýdan peýdalanýan, jogapkärçilikli we ak ýürekli adam hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi söz aldy. J.Annaýew ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy bölümleri barada gürrüň berdi. Bu maksatnama laýyklykda ol halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, döwletimiziň ykdysady, syýasy we durmuş esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen ugry dowam eder.
Dalaşgäriň aýtmagyna görä, ol döwlet Baştutanlygyna saýlanan halatynda, döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ösüşine we ýurdumyzyň halkara giňişliginde abraýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň geçirilmegine birinji nobatda üns berler. Dalaşgäriň çykyşynda milli ykdysadyýetiň mundan beýläk hem batly depginlerde ösüşini, ilkinji nobatda bolsa, nebitgaz we energetika pudaklaryny, obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň, eksport kuwwatyny pugtalandyrmagyň, ähli ulgamlara täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen çärelere aýratyn üns berildi.
Obasenagat toplumyndaky özgertmeler barada aýdyp, oba hojalyk pudagyny mundan beýläk hem ösdürmek üçin amala aşyrmagy göz öňünde tutýan çäreleri barada giňişleýin gürrüň berdi. Dalaşgär azyk garaşsyzlygyny ýerli önümçiligi giňeltmegiň hasabyna üpjün edilmegini hasaplaýar. Şunuň bilen baglylykda, obasenagat toplumyny ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň önümçilik kuwwatlylygyny toplumlaýyn özgertmek we döwrebaplaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleriň dörediljekdigi nygtaldy. Dalaşgäriň pikirine görä, pagtaçylyk bilen meşgullanýan etraplaryň ilaty üçin goşmaça iş orunlaryny döretmek maksady bilen, kuwwatlylygy ýerlerde öndürilýän pagta süýüminiň mukdaryna laýyk gelýän pagta egriji fabrikleri gurmak maksada laýyk boljak. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagatyny ösdürmegiň, içerki we daşarky bazarlarda satmak üçin taýýar dokma önümleriniň mukdaryny artdyrmagyň ähmiýeti nygtaldy.
J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň ýangyç-energetika toplumynyň, ulag, durmuş ulgamynyň ösüşi boýunça meýilnamalarynyň käbir düzgünlerini düşündirdi.
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär ýygnananlara hoşallyk sözlerini aýdyp, saýlawçylary ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy we Watanymyzyň abraýynyň has-da artmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.
Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň dalaşgär Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy
Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—“Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy. Şu mynasybetli S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna ýerli häkimiýetiň düzümleriniň, kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.
Duşuşygyň başynda B.Atalyýewiň ynanylan wekili ýygnananlary “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň düzüminde dürli jogapkärli wezipelerde iş tejribesi bolan, soňra bolsa “Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy bolan dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgär abraýdan we uly ynamdan peýdalanýar hem-de ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgär bolup durýar.
Soňra dalaşgär B.Atalyýew ýakyn wagtda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryň wajyp ähmiýetini belledi. Ýurdumyzyň geljegi saýlawlaryň netijesine bagly bolar. Dalaşgär döwlet Baştutany wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzda parahatçylygy we asudalygy, raýatlaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýandygyny nygtady.
Maksatnamanyň ýygnananlara hödürlenen esasy ugurlarynyň biri ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden hem-de halk hojalyk toplumynyň ösüşine we pugtalandyrylmagyna önjeýli goşant goşýan telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw bermekden ybaratdyr.
B. Atalyýew geljekde Türkmenistanyň garaşsyz, ylalaşdyryjy döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiligindäki ägirt uly abraýyny has-da artdyrjakdygyna berk ynanýandygyny nygtap, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berýän täze taslamalary, sebitleri ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga aýratyn orun berilýän döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirip, giň göwrümli özgertmeleri dowam etmek pikiri barada aýtdy.
Dalaşgär duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň käbir ugurlaryny giňden düşündirdi hem-de türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, bazar gatnaşyklary esasynda milli ykdysadyýeti ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, döwletimiziň hukuk esaslaryny, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmak üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
Ramazan Durdyýew ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň saýlawçylary bilen duşuşdy.
Daşoguz welaýatynyň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň, dürli pudaklaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk boldy.
Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary R.Durdyýewiň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ak ýürekli, öz işini bilýän hünärmen, oňat guramaçylyk ukyby, işjeň durmuş we raýat garaýyşlary bolan abraýly adam hökmünde häsiýetlendirdi.
Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz gezeginde saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, döwlet syýasatynyň durmuş ugurlaryna, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti, syýahatçylygy, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini we sporty, diňe bir şäherlileriň däl, eýsem oba ilatynyň hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän ýurdumyzda amala aşyrylýan iri göwrümli durmuş-ykdysady maksatnamalara aýratyn üns berdi.
R.Durdyýew döwletimiziň hukuk derejesini we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmek bilen bir hatarda, dürli pudaklary ösdürmek we özgertmek boýunça uzakmöhletleýin toplumlaýyn wezipeleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyna ynandyrdy.
Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen täzeçil tehnologiýalary, ylmyň hem-de tehnikanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmaga uly üns berler, awtomobil we demir ýollarynyň, gaz we elektrik geçirijileriniň gurluşygy dowam etdiriler.
Ol nebitgaz pudagynyň strategiki ösüşiniň meselelerine, 2030-njy ýyla çenli döwürde Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň ösüşiniň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýokary döwlet wezipesine dalaşgär energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryna ugradylmagynyň bähbitli usullarynyň hem-de ýollarynyň kesgitlenjekdigini, ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň özleşdirilmeginiň dowam etdiriljekdigini, nebit we gaz çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň ýokarlandyrylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny we häzirki hereket edýän hem-de täze gaz geçirijilerini ulanmagyň kämilleşdiriljekdigini mälim etdi.
Daşary syýasat boýunça aýdylanda bolsa, dalaşgär bu ýerde milli bähbitlere laýyk gelýän, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmünde abraýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän halkara hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň ähmiýetini belledi.
R.Durdyýew duşuşygyň dowamynda köpsanly sowallara jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň obasenagat toplumyna, şol sanda tohumçylygy, öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga goldaw bermäge degişli meseleleri takyklady. Şeýle hem dalaşgär ykdysadyýetiň hususy ulgamyny—kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.
Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli bilimini, başarnygyny, tejribesini we gaýratyny gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.
Meretdurdy Gurbanow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi.
Serdar etrabynyň merkezinde Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgär—Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Medeniýet öýünde geçen duşuşyga ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň edaralarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlara M.Gurbanowyň terjimehalyndaky esasy döwürler barada gürrüň berip, onuň oba hojalyk ulgamynda uly iş tejribesini, ýokary hünär ussatlygyny we jogapkärçiligini, Watanymyzyň bähbitlerine gulluk etmäge bolan islegini belledi.
Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. M.Gurbanow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Watanymyzyň çalt ösýän döwletleriň biridigini hem-de häzirki döwürde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň täzeçillik esasynda mundan beýläk hem sazlaşykly ösüşini gazanmagyň, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny nygtady. Häzirki we geljekki giň göwrümli özgertmeleriň hukuk esasyny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi üpjün edýär.
Dalaşgär ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik esaslaryny pugtalandyrmagy, daşary syýasatda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlugy hem-de netijeli özara gatnaşyklary pugtalandyrmagy, parahatçylygyň, ählumumy abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek wezipelerini belledi.
Oba hojalyk ulgamynda döwlet syýasaty ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, daýhan birleşiklerini hemmetaraplaýyn goldamagyň hasabyna oba hojalyk önümleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmaga, daýhan birleşiklerini tehniki taýdan doly enjamlaşdyrmaga hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, taýýar azyk harytlarynyň önümçiligi üçin oba firmalaryny we kombinatlaryny döretmäge gönükdiriler.
Dalaşgäriň belleýşi ýaly, bilim ulgamy ýurdumyzyň geljegini jemgyýetiň ruhy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösüşini kesgitleýän iň esasy şertleriň biridir. Hut şonuň üçin hem bu ulgamy dünýä derejesine çykarmak, ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi hem-de gözýetiminiň giňelmegi üçin şertleri döretmek möhümdir.
Gyzykly söhbetdeşligiň barşynda M.Gurbanow duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň saglygy goraýyş ulgamyny, köpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, medeniýeti, şypahana-dynç alyş düzümini, ulag ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmek, welaýatlarda, şäherlerde hem-de etraplarda ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygy boýunça meýilnamalara degişli bölümlerini düşündirdi.
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.
Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi.
Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär—Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň ýolbaşçysy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyga zähmetkeş toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.
Duşuşyga gatnaşanlar teklipçi raýatlar topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. S.Jelilowyň ynanylan wekili dalaşgäre abraýly, ak ýürekli hem-de bilimli, oňat guramaçylyk ukyby bolan adam hökmünde häsiýetnama berdi.
Soňra Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň öňünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. S.Jelilow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölümlerini beýan edip, döwlet Baştutany wezipesine saýlanylan halatynda durmuş maksatly syýasaty yzygiderli dowam etdirjekdigini, Watana hem-de türkmen halkyna janyny gaýgyrman gulluk etjekdigini belledi. Dalaşgäriň aýdyşy ýaly, ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmak, çig mal serişdelerini rejeli peýdalanmak, hususy telekeçilige we işewürlige goldaw bermek, daşary söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, raýatlaryň durmuş taýdan goragy ýaly meseleler üns merkezinde bolar.
Dalaşgär ýurdumyzda abadançylygy we durnuklylygy saklamaga, obalaryň hem-de şäherleriň abadanlaşdyrylmagyna aýratyn üns bermegi göz öňünde tutýar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär daşary syýasatda Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen hereket etjekdigini nygtady.
S.Jelilow saýlawçylaryň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ugurlaryna degişli sowallaryna jogap berip, ýaşlaryň watançylyk terbiýesi, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bilen baglylykda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hem-de ýaş nesli döwlet gurluşy ulgamyna has giňden çekmek meseleleriniň üstünde durup geçdi.
Ulag we aragatnaşyk ulgamynda, milli medeniýeti we halk döredijiligini ösdürmekde işleriň ýagdaýy barada aýratyn gürrüň edildi.
S.Jelilow duşuşygyň ahyrynda ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirdi hem-de Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi, türkmen halkynyň abadançylygy we bagtyýarlygy üçin öz gujur-gaýratyny, tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder