24 Ocak 2017 Salı

Nebitiň Çykarylyşynyň Çäklendirilişine Gözegçilik Etmek Boýunça Iş Toparynyň Düzümi Tassyklanyldy

OPEC we oňa girmeýän döwletlerde nebitiň çykarylyşyna gözegçilik etmek boýunça iş topary nebitiň çykarylyşyna gözegçilik etmek boýunça tehniki toparyň düzümini tassyklady. bu barada Kuweýtiň nebit ministri Assam al-Marzuk 22-nji ýanwarda metbugat-maslahatynda habar berdi, diýip ТАСС aýdýar.
«Gözegçilik etmek boýunça iş topary şu gün barlag tehniki komissiýasynyň düzümini tassyklady, oňa bäş sany döwlet girýär» diýip ministr aýtdy.
«Biz iki mejlisi Kuweýtde geçirmek kararyna geldik. Ol martyň ikinji ýarymynda geçiriler. Ol 17-nji martda fewral boýunça hasabat berlenden soň geçiriler» diýip ol aýtdy.
Komitetiň geçen mejlisiniň netijeleri boýunça beýanda bellenilişi ýaly, OPEC-iň kätipligi her aýyň 17-sine çenli ylalaşyga girýän döwletlerde nebitiň çykarylyşy barada hasabat berer, ondan soňra ýörite iş topary bu hasabatlaryň netijelerini ara alyp maslahatlaşar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder