31 Aralık 2016 Cumartesi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Adyna Gutlag Hatlary Gelip Gowuşdy

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Sizi ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
2016-njy ýylyň Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly üstünliklere beslenen ýyl bolandygyny kanagatlanma bilen belleýärin.
Biziň ikitaraplaýyn syýasy gatnaşyklary, dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy hem-de halkara işlerinde özara hereketleri bilelikdäki tagallalarymyz bilen mundan beýläk-de ösdürjekdigimize ynanýaryn. Munuň özi ýurtlarymyzyň dostlukly halklarynyň bähbitlerine, Merkezi Aziýa we Hazar sebitinde howpsuzlygy hem-de durnuklylygy pugtalandyrmak ugruna kybap gelýär.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size we Siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlikler baradaky arzuwlarymy kabul ediň. Goý, Täze ýyl her bir türkmenistanlynyň ojagynda berekedi we abadançylygy artdyrsyn!
Hormatlamak bilen,
Wladimir PUTIN,
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Biz Size we Siziň ýakynlaryňyza şatlykly baýramçylyklary hem-de ajaýyp Täze ýyly arzuw edýäris.
Ak tamda maşgalamyz bilen geçirilen ençeme bagtyýar ýyllar barada pikir edip, biz bilen şatlygymyzy paýlaşandygyňyz hem-de ýagşylyklaryňyz üçin aýratyn hoşallyk bildirýäris.
Bagtly baýramçylyklary arzuw edýäris!
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti
Barak OBAMA maşgalasy bilen.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Sizi Täze, 2017-nji ýyl bilen gutlaýaryn!
Si SZINPIN,
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Meniň Täze, 2017-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.
Soňky wagtda däp bolan dostlukly belarus-türkmen gatnaşyklarynyň örän berkändigini kanagatlanma bilen bellemek isleýärin. Belarusda Türkmenistanyň ilçihanasynyň täze binasynyň açylmagy munuň aýdyň subutnamasy boldy.
Biziň köptaraply hyzmatdaşlygymyzyň iki ýurduň bähbidine mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigine ynanýaryn.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de döredijilik kuwwatyny, doganlyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we gülläp ösüş arzuw edýärin!
Hormatlamak bilen,
Aleksandr LUKAŞENKO,
Belarus Respublikasynyň Prezidenti.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Sizi ýetip gelýän 2017-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn hem-de iň oňat arzuwlarymy beýan edýärin.
2017-nji ýylda Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky däp bolan dostluk we doganlyk gatnaşyklarynyň halklarymyzyň bähbidine ösdüriljekdigine hem-de pugtalandyryljakdygyna ynanýaryn.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size hem-de Siziň dogan-garyndaşlaryňyza berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hem-de abadançylyk arzuw edýärin.
Hormatlamak bilen,
Ilham ALIÝEW,
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Täze, 2017-nji ýyl mynasybetli meniň tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň. Size tüýs ýürekden üstünlikler, bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw edýärin.
Serž SARGSÝAN,
Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Gazagystanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi Täze, 2017-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Size berk jan saglyk, abadançylyk hem-de döwlet işleriňizde üstünlikler, Türkmenistanyň halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.
Nursultan NAZARBAÝEW,
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Sizi ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Gyrgyzystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň 2017-nji ýylda özara bähbitlilik esasynda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyk ugry bilen mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynanýaryn.
Size we Siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, abadançylyk we üstünlikler, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hem-de rowaçlyk arzuw edýärin.
Hormatlamak bilen,
Almazbek ATAMBAÝEW,
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti.
* * *
Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Täze ýylyňyz gutly bolsun!
Emomali RAHMON,
Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder