21 Aralık 2016 Çarşamba

(TENDER) Türkmengaz Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) Türkmengaz Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär
Bäsleşik 2017-nji ýylyň 11-njy ýanwaryna (11.01.2017) çenli dowam eder.
«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça
açyk Bäsleşik yglan edýär
«General Eleсtrics» kompaniýasynyň öndüren LM-2500DLE, LM-2500+G4, LM-2500+ we LM-2500SAC kysymly dört sany gaz generatorlaryny abatlamak boýunça hyzmatlary etmek
Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji gat salgysy bilen ýüz tutup:
– bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
– «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, «Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri» we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;
– Lotuň häsiýetnamasyny, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;
– 1725 amerikan dollary möçberde (GBS-i hasaba alanyňda) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.
Gerekli bolan ähli maglumatlary ýokarda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.
Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm
Habarlaşmak üçin telefonlar: 40-32-50 (faks), (+99312) 40-32-40; 40-32-50
Bäsleşik boýunça teklipler — 11.01.2017 ýyla, ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.
Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm
«Türkmengaz» Döwlet konserni bäsleşik yglan edýär.
Bäsleşik 2017-nji ýylyň 17-njy ýanwaryna (17.01.2017) çenli dowam eder.
№ T/GAZ-110 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär
Lot №1 – turba önümleri;
Lot №3 – barlag we ölçeg enjamlary;
Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji gat salgysy bilen ýüz tutup:
– bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
– «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, «Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri» we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;
– Lotuň häsiýetnamasyny, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;
– Yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin bir Lotuň bahasy 500 (bäş ýüz) amerikan dollary möçberde ýa-da şu barabarlykda manat görnüşinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.
Gerekli bolan ähli maglumatlary ýokarda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.
Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm
Habarlaşmak üçin telefonlar: 40- 37-45 (faks), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
Bäsleşik boýunça teklipler — 17.01.2017 ýyla, ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.
Görkezilen seneden giç gelen teklipler kabul edilmeýär.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.
Bildiriş neşir edilen pursatyndan başlap bäsleşik üçin doly görnüşde teklip ýerleşdirilen, degişli möhür bilen kepillendirilen bukja ýokarda görkezilen salga ugradylyp, hasaba pul serişdeleriniň geçirilenden soň seljerilip başlanjakdyr.
Bäsleşik bukjasynda hökmany suratda anketanyň elektron nusgasy, şertnamanyň esasy şertleri («Word» formatda) we tehniki-ykdysady ýöriteleşmeleri («Excel» formatda) bolmalydyr.
Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tmHiç yorum yok:

Yorum Gönder