31 Ekim 2016 Pazartesi

Türkmen Ştangaçysy

Malaýziýanyň Penang şäherinde ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça dünýä ýaryşy geçirildi. Oňa gatnaşmaga 76 ýurtdan 350-den gowrak türgen ýygnandy. Şol sanda bu ýaryşa Türkmenistanyň ýygyndysy gatnaşdy. Onuň düzüminde Azat Serdarow (94 kilograma çenli agram derejeli) kümüş medal gazandy. Ildeşimiz agyrlygy birden galdyrmakda 149 kilogramy, itip galdyrmakda 181 kilogramy galdyrmak bilen, olaryň netijeleri boýunça jemi 330 kilogramy götermäge hötde geldi. 

Sportuň ýokarda agzalan görnüşleriniň ählisi geljek ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýär. Şoňa görä-de, türkmenistanlylaryň çykyşlaryna yklym derejesindäki toplumlaýyn ýaryşlara taýýarlyk görmegiň möhüm tapgyry hökmünde baha berip bolar. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder