3 Eylül 2016 Cumartesi

BILDIRIŞ

BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Bildirişi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär.
Resminamalaryň kabul ediş möhleti 2016-njy ýylyň sentýabr aýynyň 1-den 20-e çenli, sagat 9-den - 18-e çenli, amala aşyrylýar.
Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108. Telefon:(+99312) 44-56-24
Habaryň Dowamy Üçin: http://www.turkmenhabargullugy.com/haber.php?haber_id=4256

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder