30 Nisan 2016 Cumartesi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Esenmyrat Orazgeldiýew Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň Türkmenistandan agzalygyndan boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Rejep Bazarow Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň Türkmenistandan agzasy edilip bellenildi.     

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Bäşimow Kerim Yslamowiç işde goýberen düýpli kemçilikleri  üçin, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, etrapda işleri talabalaýyk guramakda ýol beren kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkimi Gurbanow Ýazmuhammede berk käýinç yglan edildi. 

*** 

“Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 33-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Mary welaýatynyň 99-njy “Kemine” saýlaw okrugy boýunça deputaty Şöhrat Annagurbanowiç Amangeldiýewiň Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkimi wezipesine bellenilmegi bilen baglanyşykly, onuň deputatlyk ygtyýarlyklary möhletinden öň, 2016-njy ýylyň 29-njy aprelinden ýatyrylan diýlip hasap edildi.

***

“Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 33-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Mary welaýatynyň 103-nji “Zarpçy” saýlaw okrugy boýunça deputaty Rejep Bazarowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilmegi bilen baglanyşykly, onuň deputatlyk ygtyýarlyklary möhletinden öň, 2016-njy ýylyň 29-njy aprelinden ýatyrylan diýlip hasap edildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder