30 Ocak 2016 Cumartesi

S.Seýdi Adyndaky Mugallymçylyk Institutynda Meýletinçiler Merkezi Işläp Başlady

S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Meýletinçiler merkezi işläp başlady 

Bu merkeziň wekili – mugallym Irina Miroşniçenkonyň aýdyşy ýaly, häzirki wagtda bu merkez özüne 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçiriljek V Aziýa oýunlarynda sport wekillerine we myhmanlara hyzmat etjek talyplardan düzülen 500-den gowrak meýletinçi kömekçileri jemleýär. 

Merkeziň işgärleri öz işlerinde Halkara täjirçilik däl guramasy tarapyndan Türkmenistana berlen «Generations for peace» («Nesil parahatçylyk üçin») materiallara, meýletinçileri iri sport bäsleşiklerine taýýarlamak baradaky halkara tejribelerine, şeýle hem, elbetde, ýakynda kabul edilen meýletinçileriň hukuk esaslaryny, esasy ýörelgelerini we görnüşlerini, maksatlaryny we wezipelerini, meýletinçilik işini amala aşyrmagyň düzgünini, şeýle hem ony amala aşyrmakda döwlet tarapyndan berilýän goldawy kesgitleýän Türkmenistanyň "Meýletinçilik hakynda" kanunyna daýanýar. 

Geljekki meýletinçileri taýýarlamak okuwdan boş wagtlary, bir wagtyň özünde birnäçe: daşary ýurt dili, etika, estetika, bedenterbiýe we beýleki ugurlar boýunça alnyp barylýar. Şeýle hem talyplar V Aziýa oýunlarynyň sanawyna girýän sport görnüşleriniň, sport adalgalarynyň aýratynlyklary bilen tanyş bolýarlar, umumy bedenterbiýesi bilen meşgullanýarlar. 

Her günki geçilýän sapaklaryň barşynda aýratyn üns geljekki meýletinçileriň öňde duran işleriniň netijeliligini kesgitleýän şahsy häsiýetlerini – jogapkqrçilik, alçaklyk, kanagatlylyk, myhmanlara güler ýüzlülik ýaly häsiýetlerini ýüze çykarmaga berilýär. Ata watanyň taryhy we geografiýasy boýunça goşmaça geçirilýän sapaklar bolsa olara V Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylara we myhmanlara Türkmenistan barada we türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlary hakynda täsirli hem-de gyzykly gürrüň bermäge kömek eder. 

Bu mugallymçylyk ýokary okuw mekdebinde bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga ähli şertler döredilendir. Bu ýerde ýapyk sport zallarynyň dördisi, woleýbol we basketbol meýdanlary, uly tennis korty talyplaryň we mugallymlaryň hyzmatynda, mundan hem başga sport seksiýalarynyň ondan gowragy işleýär.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder