4 Eylül 2015 Cuma

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Wekilleri Bilen Duşuşyk Geçirildi

2015-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi jenap Hideomi Nakadzima bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplar iki dostlukly ýurduň halklarynyň bähbitlerine doly laýyk gelýän uly möçberli türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň pugtalanýandygyny, giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny gyşarnyksyz durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen Gündogar Aziýa ýurtlarynyň arasynda ähli ugurlarda dostlukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary okgunly depginde ösdürilýändigini nygtadylar.Duşuşygyň çäklerinde türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň migrasiýa ulgamyna degişli ähmiýetli meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alşyldy. Hususan-da, Ýaponiýa döwletiniň işewürlerine wiza resmileşdirmek, şeýle hem migrasiýa ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar bu ulgamdaky geljegi uly hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmegiň möhümdigini nygtadylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar iki döwletiň arasyndaky migrasiýa gatnaşyklary giňeltmäge alan ugruny mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdylar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder