29 Eylül 2015 Salı

Obama we Putin Duşuşyk Geçirdi

Iki ýyl soň ýaňadandan duşuşan liderler Siriýada syýasy çözgüt meselesinde ylalaşan hem bolsalar, Asadyň ykbaly meselesinde bolsa ylalaşyp bilmediler.
Duşuşykda Siriýa krizisi bilen birlikde Ukrainanyň gündogaryndaky düşünişmezçilikler, Eýran bilen baglaşylan ýadro ylalaşygy we iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ara alynyp maslahatlaşyldy.
1 sagat 30 minut dowam eden duşuşygyň örän netijeli geçendigini bellän Russiýanyň lideri Wladimir Putin iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň örän pesdigini we resmi Waşington bilen gatnaşyklary gowylandyrmaga taýardygyny nygtady.
Putin Russiýanyň Ýaragly güýçleriniň Siriýada DAEŞ-e garşy howa operasiýasyna taýarlanyp-taýarlanmaýandygy bilen baglanşykly berilen soraga: “Her zat bolup biler. Emma bir zat etmek islesek halkara hukuk kadalaryna görä ederis” diýdi.
Terrorçylara garşy söweşýän Siriýa bilen DAEŞ-e garşy söweşýän Hyzmatdaş güýçleriniň hyzmatdaşlyk etmeýändigini uly bir ýalňyşlykdygyny nygtan Putin BMG-nyň Howpszylyk geňeşiniň güýçlerine Asady we Eýrany goşmaldygyna ünsi çekdi.
Russiýanyň lideri Siriýadaky guryýer operasiýasyna rus esgerleriň gatnaşmajakdygyny mälim etdi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder