4 Eylül 2015 Cuma

Janly Tebigaty Goramak Maslahat Geçirilýär

Sentýabr aýynyň 1 – 3 aralygynda “Ýyldyz” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Aw edilýän ýerlerde we janly tebigaty goramakda serişdeleri durnukly peýdalanmagyň sebit tejribesi” atly maslahat geçirilýär. Forum Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Ýewropa bileleşiginiň “Ekologiki monitoringi goşmak bilen, tokaýlary we biologiki dürliligi dolandyrmak” atly sebitleýin taslamasyny amala aşyrmak boýunça halkara hyzmatdaşlyk boýunça Germen jemgyýetiniň (GIZ) hyzmatdaşlygynyň çäklerinde geçirildi. Forum öz işini sentýabr aýynyň ahyrynda tamamlar. 

Forum Merkezi Aziýanyň ýurtlaryndan, Azerbaýjandan we Russiýa Federasiýasyndan tebigaty goramak edaralaryndan we aw gurluşlaryndan işgärlerini, Germaniýadan, Fransiýadan, Awstriýadan we ABŞ-dan ekologiki guramalarynyň halkara bilermenlerini, şeýle hem daşky gurşaw, tebigaty peýdalanmak ulgamynyň milli bilermenlerini we Türkmenistanyň tebigaty goramak bölümleriniň gurluşlarynyň hünärmenlerini ýygnady. Maslahata gatnaşyjylaryň arasynda Tebigaty goramagyň bütindünýä gaznasynyň, Beýik Britaniýanyň guşlary goramagyň Patyşa jemgyýetiniň (RSPW), Tebigaty goramagyň halkara bileleşiginiň, ýewropa uniwersitetleriniň wekilleri bar. Maslahata ýygnanlar kanunçylyk ulgamynda, serişdeleri we tebigy serişdeleri durnukly ulanmagyň tejribesini, aw etmek üçin açyk ýerleriň tejribesini öwrendiler. Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýeti ýurtda aw görnüşlerini toplumlaýyn öwrenmegiň we olary netijeli peýdalanmagyň mümkinçiliginiň ýagdaýy bilen tanyşdyrdy. Türkmenistanyň elguşçylar jemgyýetiniň wekili ýyrtyjy guşlar bilen aw etmegiň gadymy däpleriniň taryhy we häzirki zaman ýagdaýy barada gürrüň berdi. Şeýle hem maslahatda başlangyçlar, janly tebigaty köpeltmegiň ýagdaýynyň monitoringiniň usullary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Maslahatyň maksady öňdebaryjy tejribeleri öwrenmek, janly tebigaty dolandyrmaga we olaryň netijelerini peýdalanmaga oýlanyşykly çemeleşmek, serhet üsti özara hereket etmegi, iş tejribesini alyşmagy goşmak bilen, sebitleýin hyzmatdaşlygyň başlangyçlaryny seljermek ýaly meseleler bolup durýar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder