29 Eylül 2015 Salı

Türkmenistan Suratlary 78

Türkmenistan Suratlary 78


http://www.turkmenhabargullugy.com/gallery_photo.php?pg_id=1852

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ahmet Gurbangeldiýewiç Gurbanow Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 


Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşyna, Watanymyzyň senenamasyndaky şanly wakalara hem-de ählihalk ýowaryna görülýän taýýarlyk meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz wideoşekilli iş maslahatyny açyp, göni aragatnaşyga Ahal welaýatynyň häkimi A.Ýazmyradowy çagyrdy. Häkim häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, güýzlük bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň barşy barada hasabat berdi. Şeýle hem şenbe güni geçiriljek ählihalk ýowarynda bag ekiljek ýerleri taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada habar berildi. 

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk pudagynda möhüm möwsüm bolan güýzlük bugdaý ekişiniň haýal alnyp barylýandygyna  ünsi çekip, bu möhüm agrotehniki çäräni geçirmekde gowuşgynsyzlyga ýol berilýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz aýratyn-da Ak bugdaý etrabynda (häkimi R.Gurtow), Derweze etrabynda (häkimi B.Mämmedow) we Baharly etrabynda (häkimi M.Porhanow) bugdaý ekişiniň  talaba laýyk guralmandygyny belledi we onuň sebäplerini seljerip, ekişiň depginini güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Welaýatyň aýry-aýry etraplarynda, ýagny Kaka etrabynda (häkimi D.Hezretgulyýew), Ak bugdaý etrabynda (häkimi R.Gurtow) we Derweze etrabynda (häkimi B.Mämmedow) pagta ýygymynyň depginiň günüň talabyny ödemeýändigi sebäpli tankydy bellikler aýdyldy. Milli Liderimiz pagta ýygymynda yzagalaklyga ýol berilmeginiň sebäplerini seljermegi, ýygymyň depginini güýçlendirmek üçin zerur çäreleri görmek barada häkime anyk görkezmeleri berdi.  

Şeýle hem milli Liderimiz güýzki bag ekmek möwsüminiň başlangyjyny alamatlandyrýan ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek, şeýle hem şäherlerde, etraplarda we obalarda abadanlaşdyryş işleri ýerine ýetirmek boýunça häkime anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatda Garaşsyzlyk baýramyna oňat taýýarlyk görülmelidigi baradaky meselä ünsi çekip, bu babatda häkime degişli görkezmeleri berdi. 

Maslahatyň barşynda hormatly Prezidentimiz A.Gurbanowy Ahal welaýatynyň häkiminiň gurluşyk boýunça orunbasary wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynyň häkiminiň gurluşyk boýunça orunbasary wezipesinden boşatmak hakyndaky Karara gol çekdi. 

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi D.Durdyýew häzirki döwürde sebitiň çäklerinde alnyp barylýan işleriň  ýagdaýy, welaýatyň oba hojalyk toplumynda, ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin işleriň barşy barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim şenbe güni geçiriljek ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça işlenilip taýýarlanylan maksatnama barada habar berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Oba hojalyk önümlerini öndürijileriň önjeýli zähmet çekmegi üçin zerur şertleriň döredilmegi bu maksatnamanyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.  

Hormatly Prezidentimiz Magtymguly etrabynda (häkimi A.Muhammedow), Bereket etrabynda (häkimi N.Gylyjow) bugdaý ekişiniň guralyşyna ünsi çekip, onuň pes derejede alnyp barylmagynyň sebäplerini seljerip, ekişiň depginini güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz bag ekmek möwsümine hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek baýramçylyk dabaralaryna ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

Iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi O.Gurbannazarowyň hasabaty bilen dowam etdi. Ol häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, pagta ýygymynyň hem-de güýzlük bugdaý ekişiniň depginini güýçlendirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem güýzki bag ekmek möwsümine taýýarlyk görmegiň barşy hakynda habar berildi.  

Döwlet Baştutanymyz pagta ýygymyny we güýzlük bugdaý ekişini guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginleriniň örän pesdigini aýdyp, oba hojalyk önüm öndürijileriniň öz üstlerine alan borçnamalaryny ýerine ýetirip bilmegi üçin bar bolan ähli tehniki ätiýaçlyklary bir ýere jemlemegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz welaýatyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda (häkimi B.Handurdyýew), Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda (häkimi R.Orazdurdyýew) we Ruhubelent etrabynda (häkimi B.Töräýew) bugdaý ekişiniň ýaramaz guralandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häkime bugdaý ekişiniň pes derejede guralmagynyň sebäplerini seljermegi hem-de ekişiň depginini güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiz Ruhubelent etrabynda (häkimi B.Töräýew) we Boldumsaz etrabynda (häkimi B.Arazow) pagta ýygymyň pes derejede guralmagynyň sebäplerini seljermegi hem-de bar bolan kemçilikleri aradan aýyrmak üçin işleriň anyk meýilnamasyny işläp taýýarlamagy tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahaty dowam edip, şanly seneleri, ozaly bilen ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny baýram etmäge  örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz nobatdaky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Lebap welaýatynyň häkimi M.Joraýew welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, hususan-da, pagta ýygymynyň we güýzlük bugdaý ekişiniň depginini güýçlendirmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Häkim şanly senelere, şeýle hem ählihalk ýowaryna görülýän taýýarlyk işleri barada aýtdy.  

Milli Liderimiz pagta ýygymyny we güýzlük bugdaý ekişini, umuman, welaýatda oba hojalyk işlerini guramakda haýal-ýagallyga ýol berilýändigini aýtdy. Ýerlerde, ozaly bilen, yza galynýan ýerlerde ýolbaşçylar bilen özara gatnaşyklary güýçlendirmek üçin zerur çäreleriň görülýändigine garamazdan, depginler maksada laýyk däl diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hususan-da, welaýatyň Köýtendag etrabynda (häkimi A.Bäşimow), Birata etrabynda  (häkimi Ç.Astanow) we Döwletli etrabynda (häkimi S.Akyýew) bugdaý ekişiniň ýaramaz guralandygygy sebäpli ekişiň  depgini örän pes. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu ýagdaýlaryň sebäplerini seljermegi hem-de emele gelen ýagdaýy düzetmek üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Soňra milli Liderimiz welaýatyň aýry-aýry etraplarynda, ýagny Birata etrabynda  (häkimi Ç.Astanow), Atamyrat etrabynda (häkimi A.Garlyýew) we Köýtendag etrabynda (häkimi A.Bäşimow) pagta ýygymynyň talabalaýyk  guralmandygyna  ünsi çekdi.  Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz pagta ýygymynyň bellenilen tertipden yza galmagynyň sebäplerini aradan aýyrmagyň zerurdygyny aýtdy. 

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk gününi we beýleki şanly seneleri dabaralandyrmak bilen bagly birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz güýzki köpçülikleýin bag ekmek işlerine guramaçylykly girişmek  hem-de bar bolan baglary timarlamak, welaýatyň ilatly ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça meseleleri öz wagtynda çözmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary  berdi. 

Soňra göni aragatnaşykda geçirilýän wideoşekilli iş maslahatyna Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow çagyryldy. Häkim häzirki döwürde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, pagta ýygymyny we güýzlük bugdaý ekişini guramaçylykly geçirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim gönüden-göni milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, güýzki bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnama barada aýtdy. Hasabatyň çäklerinde Garaşsyzlyk baýramyna görülýän taýýarlyk barada habar berildi. 

Hormatly Prezidentimiz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna ünsi çekip, Altyn sähra etrabynda (häkimi M.Gurbanmuhammedow), Murgap etrabynda (häkimi E.Esenow) we Garagum etrabynda (häkimi A.Salyhow) bugdaý ekişiniň depgininiň örän pesdigini aýtdy. 

Mundan başga-da,  hormatly Prezidentimiz welaýatyň birnäçe etraplarynda, aýratyn-da, Altyn sähra etrabynda  (häkimi M.Gurbanmuhammedow), Garagum etrabynda (häkimi A.Salyhow) we Murgap etrabynda (häkimi E.Esenow) pagta ýygymynyň guramaçylyk derejesiniň pesdigini aýdyp, emele gelen ýagdaýyň sebäplerini seljermegi we möwsümleýin işleri bellenilen tertibe laýyklykda tamamlamak üçin ýygymyň depginini güýçlendirmek babatda ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.  

Şeýle hem milli Liderimiz köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak işlerine, bag ekiljek  ýerleriň taýýarlygyna aýratyn ähmiýet berilmelidigini belläp, bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz welaýatda Garaşsyzlyk baýramçylygyna bagyşlanan çäreleri hem-de bu beýik baýramçylygy ýokary derejede geçirmek üçin ähli guramaçylyk işlerini ýerine ýetirmegi tabşyrdy. Mary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmeginiň çäklerinde geçirilmegi bellenen çäreleri hem ýokary derejede guramak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.  

Soňra hormatly Prezidentimiz wideo aragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy. Wise-premýer  möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de pagta ýygymynyň depginlerini ýokarlandyrmak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda şu ýylyň 3-nji oktýabrynda ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda geçirilmegi bellenen ählihalk ýowaryna taýýarlyk görlüşi barada habar aýdyldy. Hormatly Prezidentimiziň “Ýurdumyzda 2015-nji ýylda bag ekmek hakyndaky” degişli kararyna laýyklykda, şu ýyl ýurdumyz boýunça jemi 3 million düýp bag nahallaryny, şol sanda ýurdumyzyň ministrlikleri we pudak edaralary hem-de Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan 1,5 million düýbüni ekmek göz öňünde tutulýar. Göz öňünde tutulan işlere laýyklykda, şu ýylyň ýazynda jemi 1 million 670 müň 839 düýp bag nahallary ekildi. Häzirki wagtda galan 1 million 329 müňden gowrak nahal  ekmek meýilleşdirilýär. Şolardan 803,6 müň düýbe golaýy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudak edaralary hem-de Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan, 525,6 müňe golaý düýbi welaýat häkimlikleri tarapyndan ekiler. Wise-premýer şeýle hem bag nahallaryny ekmek üçin bölünip berlen ýer bölekleriniň çyzgysyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp,  Aşgabadyň hem-de  welaýatlaryň ilatly ýerlerinde, ekarançylyk meýdanlarynyň  töwereklerinde tokaý zolaklaryny döretmäge, dag arçalaryny, çöl sazaklaryny we kenarýaka tokaýlyklaryny dikeltmäge, şolaryň tohumlaryny taýýarlanmaga gönükdürilen Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň wajypdygyny belledi. Täze saýaly we miweli nahallaryň hem-de baglaryň beýleki görnüşlerini ekmek zerur diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz ekmek üçin taýýarlanan bag nahallarynyň görnüşleri bilen gyzyklanyp tut, serwi, akasiýa, arça, sosna ýaly agaçlaryň görnüşlerine ünsi çekdi hem-de olary ýer ýagdaýyna görä ekmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Bagy-bossanlyga büremäge degişli çäreleriň ählisini welaýatlaryň  toprak-howa şertlerini nazarda tutmak arkaly ylmy esasda geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tokaýçylyk işlerini alyp barmak hem-de peýdalanylýan ösümlikleriň doly beýanyny we olary köpeltmegiň usullaryny nazara almak bilen ýaş bag nahallaryna ideg etmek boýunça her bir sebit üçin teklipleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady. 

Ykdysady we durmuş ulgamynda iri möçberli özgertmeler maksatnamalary adamlaryň durmuşynyň abadançylygynyň aýrylmaz şerti hökmünde ekologiýa düzüm bölegi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr diýip, döwlet Başutanymyz belledi.  Bereketli türkmen topragynyň her bir künjegi oňa aýawly garalmagyna mynasypdyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de türkmenistanlylaryň sagdyn durmuşda ýaşamagy, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny oýlanyşykly peýdalanmagy üpjün etmegiň ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksadydygyny nygtady. Ählihalk ýowaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi üpjün etmegiň zerurdygyny belläp, hormatly Prezidentmiz wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. 

Milli Liderimiz pagta ýygymynyň hem-de güýzlük bugdaý ekişiniň depginlerini ýokarlandyrmak babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Daýhanlary häzirki zaman tehnikalary, suw, ýokary hilli  tohum bilen üpjün edip, ýer eýeleriniň öndürijilikli zähmet çekmegi üçin döwletiň zerur bolan hemme şertleri döredýändigini belläp, Türkmenistanyň Baştutany möhüm oba hojalyk çärelerini öz  wagtynda tamamlamagy üpjün etmegi talap etdi. 

Milli Liderimiz wideoşekilli iş maslahaty jemlemek bilen, ýolbaşçylaryň öňünde möhüm meseleleri kesgitläp, öňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça zerur işleri alyp barmagy, bu ugurda ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegi hem-de ýerlerde işleri degişli derejede ýola goýmagy tabşyrdy. 
        
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoşekilli iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berkarar Watanymyzy has-da ösdürmegiň, mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.  


Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, nebit koksuny satyn aldylar. Beýik Britaniýanyň, Estoniýanyň we Täjigistanyň işewür wekilleri suwuklandyrylan gazy (“Türkmengaz” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna pagta ýagy, azyklyk bugdaýy, nah ýüplügi, garaköli we saryja dowarlaryň ýüňi ýerlenildi.  Satyn alan ýurtlar: Hytaý, Şweýsariýa, Şotlandiýa, Owganystan, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 40 million 137 müň dollaryndan gowrak boldy.

Depozit manat serişdelerine Rossiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Slowakiýadan we Pakistandan  gelen işewürler jemi bahasy 8 million  manada golaý pagta ýagyny satyn aldylar.


Türkmenistanyň Parahatçylyk Döredijilik Syýasaty Daşary Ýurt Metbugatynyň Üns Merkezinde

Diňe bir biziň ýurdumyz üçin däl, eýsem, tutuş Milletler Bileleşigi üçin ägirt uly syýasy ähmiýete eýe bolan wakanyň - hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçirilýän 70-nji mejlisiniň belent münberinden nobatdaky ählumumy häsiýetli parahatçylyk dörediji başlangyçlary öňe sürmeginiň öňüsyrasynda dünýä jemgyýetçiligi we metbugaty türkmen döwletiniň durmuşynyň dürli meselelerine uly gyzyklanma bildirýär. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň halkara abraýy barha artýar.

Germaniýanyň “Wostok” žurnaly we Hytaýyň “Vitwo” žurnaly ýurdumyza bagyşlanan ýörite sanlaryny taýýarlady. Bu taslama Türkmenistanda yglan edilen Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynyň maksatnamasynyň çäklerinde daşary ýurt döwürleýin neşirleriniň we ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň bilelikdäki işiniň netijesidir.

“Wostok” žurnaly indi 25 ýyldan bäri neşir edilýär. Ol ýylda dört gezek çykýar, ony nemes dilli ýurtlaryň ählisinde okaýarlar. Neşiriň esasy maksady GDA ýurtlarynda möhüm syýasy, medeni, sungat, syýahatçylyk, sport wakalary barada makalalary çap etmekden ybaratdyr. Žurnalyň “Hemişelik Bitaraplygyň 20 ýyllygy: Syýasat. Jemgyýet. Medeniýet” atly ýörite sanynda Türkmenistanyň ösüşiniň daşary we içeri strategiýasy, “Gündogaryň merjeni” – ak mermerli Aşgabat, 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň paýtagty Mary baradaky we umuman, ýurdumyzyň ähli welaýatlary, olaryň ajaýyp ýerleri, türkmen halkynyň däp-dessurlary hakyndaky makalalar toplumy ýerleşdirildi.

Dürli ugurly makalalarda Türkmenistanyň şu günki ösüşi, BMG-niň belent münberinden öňe sürülýän we bütin dünýäde giň goldaw tapýan halkara başlangyçlary, umuman, jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlary barada gürrüň berilýär. Olaryň hatarynda milli bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler, taryhy-medeni mirasy aýawly saklamak boýunça geçirilýän giň möçberli işler, ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda gazanylýan üstünlikler, Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly ýaly wajyp transmilli taslamalar, ilkinji türkmen aragatnaşyk hemrasynyň uçurylmagy bilen iş ýüzünde durmuşa geçirilip başlanan kosmos maksatnamasy barada gürrüň berýän makalalar bar. Şol makalalarda diňe bir gazanylan üstünlikler sanalyp geçilmän, eýsem, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ägirt uly geljegi hem açylyp görkezilýär.

Mowzuklaýyn “şypahana” synynda daşary ýurtly okyjylar ýurdumyzyň meşhur şypahanalary hem-de sagaldyş we dynç alyş merkezleri bilen tanşyp bilerler. Bu toplumda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyna aýratyn orun berlipdir. Neşirde türkmen tebigatynyň gözelliklerine we täsin ýadygärliklerine, şol sanda Köýtendagyň syrly gowaklaryna hem uly üns berlipdir. Taryha bagyşlanan uly toplum meşhur gadymy şäherlerde geçirilen arheologiki gazuw-agtaryş işleri we gymmatly tapyndylar, dünýäniň milli medeni genji-hazynasynyň bir bölegi hökmünde orta asyr binagärlik gymmatlyklary barada gürrüň berýän makalalary özüne birleşdirdi. Bu ýerde milli tagamlar, türkmen halyçylyk sungaty we çeper tikinçilik, atçylyk we beýleki köp zatlar, şeýle hem Aşgabadyň 2017-nji ýylda Aziýa oýunlaryny kabul etmäge taýýarlyk görşi baradaky gyzykly maglumatlar bilen tanyşmak bolýar.

Mundan başga-da, žurnalda köpsanly düşündiriş bermek häsiýetli goşmaça maglumatlar, statistiki maglumatlar getirilipdir. Munuň özi daşary ýurtly okyjylara Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan barada köp zatlary bilmäge mümkinçilik berýär.

Ýewraziýa yklymynyň beýleki bir künjeginde, Hytaýda bolsa hytaý we iňlis dillerinde neşir edilýän “Vitwo” atly köpçülikleýin maglumat-syýasy žurnalynyň ýörite sany çapdan çykdy. Žurnalyň “Türkmenistan -2015-nji ýyl – Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” atly bu sany ýurdumyzyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasynyň goldaw bermeginde taýýarlanyldy.

Žurnalyň sahypalarynda ýaş döwletiň daşary syýasat derejesini saýlap alan taryhy pursadyndan bäri geçen 20 ýylyň döwamynda türkmen Bitaraplygynyň tejribesine giňişleýin seljerme berilýär. Makalalarda ýurdumyzyň halkara giňişligindäki parahatçylyk döredijilik ugrunyň we diplomatiýasynyň esasy ýörelgelerine hem-de olaryň iş ýüzünde getirýän anyk netijelerine, içerki ösüşde edýän täsirine, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň egsilmez güýç-gaýraty, erk-islegi we öňdengörüjiligi netijesinde olaryň giň möçberli taslamalarda amala aşyrylyşyna jikme-jik garalýar.


Hemişelik Bitaraplygyň strategiýasy babatda Türkmenistanyň parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň bähbidine dünýäniň ähli döwletleri bilen hyzmatdaşlyşy ösdürmekde, ýurduň içinde syýasy durnuklylygy üpjün etmekde hem-de sebitde parahatçylygy berkarar etmäge we durnukly ösüşi üpjün etmäge ýardam bermekde gazanan üstünliklerne syn berilýär. Türkmenistanyň BMG bilen hyzmatdaşlygyna hem-de bu guramanyň çäklerinde möhüm ählumumy meseleleri çözmek boýunça köptaraplaýyn gatnaşyklaryna aýratyn üns berilýär. Makalalaryň ählisinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň döredijiligiň ygtybarly we giň binýadyna, milli bähbitleri goramagyň kepiline hem-de ählumumy abadançylygyň bähbidine, oňyn halkara gatnaşyklarynyň girewine öwrülendigi baradaky netijä gelinýär.

Hytaý okyjylaryna türkmen Bitaraplygynyň taryhy kökleri, milli ruhy-ahlak gymmatlyklaryň, umumadamzat ynsanperwerlik ýörelgeleriniň ulgamynyň esasynda onuň filosofiýasy baradaky makalalar hem gyzykly bolar.

Žurnalyň şol sanynyň ykdysady bölümine “Eýýamyň kosmos nyşany”, “Türkmenistanda oba hojalygynyň ösüşi - täze çemeleşmeler we talaplar” atly makalalar girizildi. Bu bölümde ýurdumyzyň serişdeler we eksport kuwwaty, türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna, şol sanda Hytaý Halk Respublikasyna ibermegiň ählumumy energetika howpsuzlygy üçin möhüm ähmiýeti baradaky makalalar hem ýerleşdirildi. “Türkmen sporty – täze belent sepgitlere ýetilýär”, “Türkmenistan Aziýada sport hereketiniň täze merkezine öwrülýär” atly makalalar hem ýurdumyzyň keşbine özboluşly öwüşgin çaýýar.

Žurnalda ýurdumyzyň diplomatiki wekilhanalarynyň gatnaşmagynda 2015-nji ýylda geçirilen işewür we döredijilik çäreleri barada hem gürrüň berilýär. Şol çärleriň hatarynda Pekinde guralan Nowruz baýramy, Lançžou şäherinde geçirilen, üstaşyr döwlet hökmünde ýurdumyzyň halkara giňişliginde eýeleýän ornunyň berkeýändigini nobatdaky subutnamasyna öwrülen “Türkmen-hytaý gatnaşyklary: durnukly ösüşiň bähbidine ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk” atly wekilçilikli forum hem-de Sian şäherinde geçirilen türkmen-hytaý işewürler maslahaty bar. Hytaýyň paýtagtynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan köpsanly çäreler –sergiler, “tegelek stoluň” başyndaky duşuşyklar guraldy. Şanly sene mynasybetli Pekinde sport festiwaly hem geçirildi.

Germaniýanyň “Wostok” we Hytaýyň “Vitwo” žurnallarynyň ikisiniň hem ýörite goýberişleriniň üsti infogrammalar bilen ýetirildi. Olar sanlar we maglumatlar arkaly ýurdumyzyň ösüşiniň depginine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Neşirlerde Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň şöhratly ýylýazgysynyň ajaýyp wakalary şöhlelendirilen köpsanly suratlar hem ýerleşdirildi.


Türkmenistan Halkara Syýahatçylyk Ulgamyna Goşulyşýar

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy.

“Seýrana” myhmanhanasynda ýaýbaňlandyrylan serginiň açylyş dabarasynda bu ýere ýygnananlar-ýurdumyzyň döwlet guramalarynyň ýolbaşçylary, işewür toparlaryň, köpsanly daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri, hormatly myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Gutlagda bellenilişi ýaly, bu maslahat  “Türkmenistanyň  syýahatçylyk pudagyndaky mümkinçiliklerini bütin dünýä açyp görkezmekde uly ähmiýete eýedir”.

“Halkara sergisi we maslahaty täze hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna, ýurdumyzyň we dünýäniň iş tejribesine innowasion çemeleşmeleriň we işläp taýýarlamalaryň üstünlikli ornaşdyrylmagyna, halkara syýahatçylyk ulgamynda Türkmenistanyň tutýan ornunyň ykrar edilmegine ýardam eder” diýlip Gutlagda aýdylýar. 

Ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda ýöriteleşen daşary ýurtly maýadarlaryň, bazaryň bilermenleriniň we iri kompaniýalaryň Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiligine, şol sanda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny döretmek baradaky ägirt uly taslama uly gyzyklanma bildirýändiklerine foruma gatnaşyjylaryň uly wekilçilikli düzümi-de şaýatlyk edýär. Ol Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Foruma gatnaşyjylaryň hatarynda milli syýahatçylyk agentlikleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, dünýäniň 25 ýurdundan hyzmatdaşlyk edýän düzümleriň hem-de ýörite ugurly hünär berýän ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri bar. Şol 25 ýurt Beýik Britaniýa, Fransiýa, Awstriýa, Ispaniýa, Germaniýa, Gollandiýa, Türkiýe, Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Ýaponiýa, Tailand, Malaýziýa, Indoneziýa, Bolgariýa, Çehiýa, Slowakiýa, Polşa  we beýlekilerdir.

Türkmenistanyň syýahatçylyk toplumynyň mümkinçilikleri esasynda bu ýerde goýlan görnüşler halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň uly geljegini görkezýär. Jemi 123 kompaniýanyň wekilleri, şol sanda  70-den gowrak daşary ýurt  şereketleri hem-de 50-den gowrak türkmen syýahatçylyk edaralary  diwarlyklaryny görkezdiler. Şol görnüşleriň hatarynda biziň ýurdumyzdan Awazanyň myhmanhanalary diwarlyklaryň 26-syny açyp görkezdi. Mundan başga-da, bu ýerde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti öz işlerini hödürledi. 

Bar bolan mümkinçilikleriň, gazanylan üstünlikleriň hem-de täze teklipleriň aýdyň beýanyna  öwrülen gözden geçirilişde döwlet guramalary we edaralary, ýurdumyzyň hususy kärhanalary, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşýan ýa-da gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly kompanýalary işlerini görkezýärler. Owadan ekspozisiýalar buýrujylaryň we hyzmatdaşlaryň täze başlangyçlaryny, syýahatçylygyň häzirki zaman düzümini ösdürmäge, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, hyzmatlaryň geriminiň giňeldilmegine, pudagy we işewürligi dolandyrmagyň ykdysady gurallarynyň kämilleşdirilmegine hyzmat edip biljek ajaýyp tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary hödürleýär.

Günüň ikinji ýarymynda “Seýrana” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly maslahatyň mejlisi geçirildi. Myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenip düzülen ýurdumyzyň syýahatçylyk toplumynyň strategiýasy, onuň medeni we tebigy mirasyň baý köpdürliliginde görkezilen esasy bilen tanyşdyryldy.

Daşary ýurtly myhmanlar öz çykyşlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde bolşy ýaly, has giň halkara möçberinde hem özara hereket etmegiň mümkinçiligi barada meselä degip geçdiler. Geçirilen pikir alyşmalar bu ulgamy ösdürmäge dürli çemeleşmeleri, şeýle hem pudakda üstünlikli işleýän kompaniýalaryň tejribelerini görkezmäge hem-de bu ugurda Türkmenistanyň daşary ýurtly kompanýalary bilen has nusga alarlyk mysallaryna garamaga ýardam berdi. 

Çekişmeleriň we ara alyp maslahatlaşmalaryň barşynda maslahata gatnaşyjylar eýýäm birnäçe özara bähbitli ylalaşyklary baglaşmagy meýilleşdirdiler. Hususan-da, türkmen syýahatçylyk edaralaryny Çehiýanyň, Bolgariýanyň, Slowakiýanyň we beýleki ýurtlaryň syýahatçylyk kompaniýalarynyň hünärmenleriniň teklipleri gyzyklandyrdy.

Agşamara myhmanlar üçin Awaza derýasy boýunça gezelenç, "Awaza" milli syýahatçylyk zolagy bilen has ýakyndan tanyşlyk hem-de “Deňiz merjeni” seýilgähine baryp görmek guraldy. Bu seýilgähiň esasy gözelligi Türkmenistanyň meşhur ýadygärlikleriniň nusgalary bolan onuň taryhy binagärlik mazmunydyr. Şu ýerde maslahata gatnaşyjylar ajaýyp halk döredijilik çykyşlaryna tomaşa etdiler. 

Ertir maslahat öz işini dowam eder. Maslahatyň çäklerinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy- syýahatçylygyň merjeni” , “Syýahatçylygy ösdürmekde Türkmenistanyň taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleriniň ähmiýeti”, “Syýahatçylyk we ykdysady innowasiýalar” diýen 3 bölümçe  boýunça mejlisler geçiriler. Şeýle hem ikitaraplaýyn duşuşyklaryň we gepleşikleriň birnäçesiniň geçirilmegi göz öňünde tutulýar. 


Türkmen Küştçüleri Ýene Iki Medala Mynasyp Boldular

Türkmen küştçüleri dünýäniň 5 gezek çempiony Nona Gaprindaşwiliniň adyna Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde ýakynda geçirilen halkara ýaryşynda iki medala – kümüş we bürünç medallara mynasyp boldular.

Bäsleşiklere dürli ýurtlardan 100-den gowrak küştçi gatnaşdy. Ýaryşlar erkekleriň we zenanlaryň arasynda garyşyk usulda geçirildi. Türkmenistanyň ýygyndy toparynda diňe zenanlar çykyş edip, FIDE-niň ussady Ogulgerek Atabaýewa kümüş medala, sport ussatlygyna dalaşgär Jemal Öwezdurdyýewa bolsa bürünç medala mynasyp boldular.

Ogulgerek mümkin  bolan 9 utukdan 7 utuk toplady. Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, ýurdumyzyň at gazanan tälimçisi Aýdogdy Atabaýewden tälim alýan küştçi gyz ýaryşyň ýeňijisi, ýer eýeleriniň toparyndan bolan Lila Koridzeden 0,5 utuk yza galdy. 

Şonuň ýaly möçberde utuk (7) gazanan J.Öwezdurdyýewa ikinji orun ugrundaky bäsleşikde öz ildeşinden diňe sport netijeliliginiň barabarlygy boýunça yza galdy. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Şöhratguly Myratgulyýewiň tälim  berýän 17 ýaşly küştçüsiniň gazanan üstünlikleriniň hatarynda zenanlaryň arasynda ýurdumyzyň çempionatynda gazanan ýeňişini görkezmek bolar, ol paýtagtymyzda şu ýylyň iýun aýynda Aşgabatda geçirildi. 

Häzirki wagtda türkmen kütçüleriniň milli ýygyndysy 24-nji oktýabr – 6-njy noýabr aralygynda Gresiýada geçiriljek dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär. 

22-nji sentýabrda  Aşgabadyň ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde  Türkmenistanyň iki çempionaty – 20 ýaşa çenli ýetginjekleriň we 60 ýaşdan ýokary weteran küştçüleriň arasynda ýurdumyzyň birinjiligi badalga aldy. 

Ýetginjekleriň arasynda geçiriljek ýaryş küşt muşdaklarynyň arasynda uly gyzyklanma eýe bolar, onda ýaryşyň ýeňijisi bolar diýlip garaşylýan 16 ýaşly halkara ussady Saparmyrat Atabaýewe uly umyt baglanylýar. Eger-de oňa birinji ýeri eýelemek başardan ýagdaýynda, bu onuň dürli ýaşly küştçüleriň arasynda geçirilen milli çempionatlardaky ýigriminji ýeňşi bolar. Bu türkmen küşt mekdebiniň Garaşsyzlyk döwrüniň taryhynda ýeten iň ýokary rekord netijesidir.

Wetaranlar barada aýdylanda bolsa, olar noýabr aýynda Italiýada geçiriljek dünýä çempionatyna ýeke-täk ýollanma ugrunda bäsleşerler. Altyn medala eýe bolan küştçi dünýä çempionatynda Türkmenistana wekilçilik etmäge hukuk gazanar.
Türkmen Türgenleriniň Halkara Ýaryşlarynyň Ýeňijileri Boldular

Türkmenistanly türgenler köpugurly söweş sungaty boýunça ýetginjekleriň arasynda dünýä birinjiliginde 5 kümüş we 5 bürünç medal eýeläp, uly üstünlik gazandylar. “Persiýanyň Kubogy” ady bilen geçirilýän uşu boýunça halkara turniriniň barşynda watandaşlarymyz ýene bir bürünç medaly eýelediler.

Russiýanyň  Medyn şäherinde geçirilen köpugurly söweş sungaty boýunça dünýä birinjiligine Germaniýadan, Türkiýeden, Finlýandiýadan, Ysraýyldan, Hindistandan, Mongoliýadan, Nepaldan, Siriýadan, Çernogorinýadan, Gazagystandan, Azerbaýjandan we beýleki ýurtlardan türgenleriň 300-den gowragy gatnaşdy. Bäsleşikler “laýt” we nusgawy görnüş boýunça geçirildi. Ýurdumyzyň ýygyndy topary 5 türgenden ybarat bolup, olaryň her biri iki ugur boýunça 2 medal gazandylar we ýokary tehniki ussatlygy görkezdiler. 

Türgenler meýdançada guralýan tutluşyga gatnaşmazdan öňürti ylgamak, beýik päsgelçilikleri, ýerasty geçelgeleri geçmek, nyşana ok atmak, pyçak zyňmak ýaly ugurlary özünde jemleýän ýörite kesgitlenen päsgelçilik zolagyny geçýärler. Deslapky bäsleşikde dürs çykyş etmedik türgen ýaryş mahalynda jerime aýlawlaryny geçýär. “laýt” bäsleşiklerinde diňe göreş emelleri ulanylýar. Nusgawy ýaryşlarda bolsa urgy tehnikasy goşulýar. 

Biziň toparymyzda Ylýas Berdigylyjow (55 kilograma çenli agram derejesinde) doganlar Meýlis (60 kilogrrama çenli) we Enwer (65 kilograma çenli) Kiçikakaýewler, Amirşa Kabulow (50 kilograma çenli), we Begençmyrat Myradow (70 kilograma çenli) kümüş we bürünç medallary eýelediler. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Orif Buharakowyň we  Şöhrat Allaýewiň tälim beren türgenleri final duşuşyklarynda ýer eýeleriniň wekilleri bilen bäsleşdiler.  

Onda ýaş türkmen türgenleri halkara sport  giňişliginde ilkinji gezek çykyş etdiler we şeýle üstünlik gazandylar.  Umumy komandalaýyn hasap barada aýdylanda bolsa, türkmenistanly türgenler üçünji orna düşdüler. Olar birinji ýeri eýelän russiýaly türgenlerden we Özbegistanyň ýygyndysyndan yza galdylar.

Oktýabr aýynyň aýaklarynda Aşgabatda erkekleriň  köpugurly söweş sungaty boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşlar geçiriler. Onuň jemleri boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak milli ýygyndymyzyň gutarnykly düzümi kesgitlener. Dünýäniň ussat türgenleriniň gatnaşmagynda geçiriljek ol ýaryşlar Russiýanyň Medyn şäherinde noýabr aýynyň  ortalaryna geçiriler.

... “Persiýanyň Kubogy”  ugrunda uşu boýunça guralan halkara turniri Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähranda geçirildi. Oňa Rusiýadan, ABŞ-dan, Şwesiýadan, Bolgariýadan, Owganystandan, Pakistandan, Indoneziýadan, Wýetnamdan we beýlekilerden-- jemi 18  ýurtdan  türgenleriň 300-e golaýy gatnaşdy. Bu ýaryşa her topar ilkinji gezek çykyş edýän düzüm bilen gatnaşdy. Çünki bu ýaryşlar dünýä çempionatyna taýýarlygyň soňky tapgyrlarynyň birine öwrüldi. Ol şu ýylyň noýabrynda Indoneziýanyň pýatagty Jakarta şäherinde geçiriler.

Türkmen türgenleriniň arasynda 75 kilograma çenli agram derejede çykyş edýän Nurmyrat Babaýew bürünç medala mynasyp boldy. Türkmenistanyň Uşu federasiýasynyň başlygy Ýazmyrat Annamyradowdan tälim alan türgen üç bäsleşgi geçirip, yrakly we azerbaýjanly türgenlerden üstün  çykdy we ýarym final oýunlarynda utuk hasaby boýunça Hindistanyň toparynyň wekilinden yza galdy.

Munuň özi halkara bäsleşigindäki ilkinji üstünlik däldir. N.Babaýew geçen ýyl  we şu ýyl Ermensitanda we Gruziýada geçirilen turnirlerde kümüş baýraga mynasyp boldy. Ine indi bolsa has iri bäsleşiklerde bürünç medaly eýeledi. Munuň özi dünýä çempionatynda türkmen türgeniniň has-da şowly çykyş etmegine  kuwwatly itergi berer.

Soňky günleriň möhüm wakalarynyň hatarynda ýakynda paýtagtymyzyň  Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş sport mekdebinde Olimpiýa şäherjiginiň binýadynda 80-ne golaý  ýurduň wekillerini ýygnan  Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň  hormatly Prezidentimiziň gataşmagynda geçirilen 34-nji Baş Assambleýasynyň meýletin ýardamçylar   sertifikatlaryň  gowşurylandygyny belläp geçmek gerek. Baş Assambleýanyň mejlisinde  2017-nji ylda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça paýtagtymyzda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Assambleýanyň işine hyzmat etmäge meýletinçileriň 200-e golaýy gatnaşdy. Olar ýurdumyzyň Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň talyplaryndan söhbetdeşlik arkaly seçilip alyndy.

Meýletin ýardamçylar dürli ugurlar boýunça bölündiler. Olaryň hatarynda terjimeçi assistentler,  utgaşdyrjylar, dolandyryjylar, myhmanlary garşylamaga we olara hyzmat etmäge jogapkärler we beýlekiler bar.  Meýletinçileriň köpüsiniň iri halkara sport çärelerini guramakda baý tejribe toplandyklaryny bellemeli. Olaryň hatarynda Koreýa Respublikasynyň Inçhon şäherinde ХХVII Aziýa oýunlary—2014, geçen ýylyň tomsunda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen windsörfing boýunça Dünýä kubogynyň tapgyryna, şu ýyl Bakuwda geçirilen I Ýewropa oýunlaryna we yklym derejesindäki toplumlaýyn ýaryşlara gatnaşanlary bar. 

Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasynyň  nobatdaky mejlisi, daşary  ýurtly  myhmanlaryň aýtmagyna görä, ýokary guramaçylyk derejesinde geçip, dünýäniň sport hereketiniň taryhynda täze sahypany açjak Aziada-2017-ä türkmen meýletinçileriniň taýýardygyny äşgär etdi. Çünki ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V  Aziýa oýunlary diňe bir Aziýa ýurtlarynyň däl, eýsem Okeaniýa döwletleriniň toparlaryny ilkinji gezek özünde jemlär.

Meýletin ýardamçylara sertifikatlar Aziada-2017-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň adyndan gowşuryldy. Onuň barşynda Aziýa Olimpiýa Geeňşiniň Baş Assambleýasynyň barşynda has tapawutlanan meýletinçi ýardamçylar höweslendiriji baýraklara mynasyp boldular.


Türkmenistanyň Howa Maglumaty 30.09.2015

Türkmenistanyň Howa Maglumaty 
30.09.2015
Aşgabat 
+26… +28°
Türkmenbaşy 
+25… +27°
Balkanabat 
+26… +28°
Mary 
+24… +26°
Türkmenabat 
+24… +26°
Daşoguz 

Prezidentimiz BMG-niň Durnukly Ösüş Boýunça Ýokary Derejedäki Duşuşygynda Çykyş Etdi

2015-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki duşuşygynda çykyş etdi

 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin ösüş baradaky gün tertibini – degişli ugurda öňde durýan wezipeleri çözmek boýunça hereketleriň köpugurly, toplumlaýyn meýilnamasyny kabul etmek bu iri forumyň esasy netijesi bolar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bu täze global strategiýany işläp taýýarlamaga gös-göni gatnaşandygyny bellemek gerek. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan degişli milli geňeşmeleri geçirmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde seçilip alnan döwletleriň toparyna girdi. Munuň özi dünýä bileleşiginiň Türkmen döwletiniň oňyn tejribesine gyzyklanmasynyň artýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Çünki Türkmenistan durmuşyň ähli ugurlarynda oňyn özgertmeler syýasatyny amala aşyrýar hem-de durmuş-ykdysady taýdan ösüşinde uly üstünlikleri gazandy.

 Bitarap Türkmenistan dünýäniň syýasy, ykdysady we hukuk giňişligine üstünlikli goşulmak bilen, baý ylalaşdyryjylyk we döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirmäge çalyşýar. Munuň şeýledigi türkmen Lideriniň iri halkara maslahatlaryna yzygiderli gatnaşmagynda hem öz beýanyny tapýar. Şol maslahatlar köptaraplaýyn pikir alyşmak hem-de derwaýys global meseleleri boýunça çözgütleri işläp düzmek üçin köpugurly binýat bolup durýar.

Ýokary derejedäki duşuşygyň açylyş dabarasyndan soň, oňa gatnaşyjylaryň çykyşlary başlandy, olaryň arasynda ilkinji bolup dünýä bileleşiginde uly abraý gazanan görnükli syýasy Lider hökmünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa söz berildi.

 Döwlet Baştutanymyz BMG-niň global forumynyň belent münberinden çykyş edip, Türkmenistanyň ählumumy abadançylygy we ösüşi üpjün etmegiň bähbidine halkara hyzmatdaşlygyny amatlaşdyrmaga gönükdirilen anyk tekliplerini beýan etdi.

Milli Liderimiz dünýä bileleşigine häzirki döwrüň hakyky ýagdaýlaryna esaslanýan we uzakmöhletleýin geljege gönükdirilen hyzmatdaşlygyň ählumumy strategiýasy zerurdyr diýip belledi. Ýokary derejedäki şu duşuşykda tassyklamak üçin hödürlenen, 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin ösüş baradaky Gün tertibi şeýle strategiýa bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň bu resminamany doly goldaýandygyny we onuň kabul edilmeginiň tarapdary bolup çykyş edýändigini aýtdy.

 Ählumumy maksatlaryň 17-sinde we wezipeleriň 169-synda beýan edilen täze Gün tertibiň ösüş babatdaky meseleleri çözmäge esasy çemeleşmeleri öz içine alýandygyna doly ynanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bu meseleler häzirki döwürde adamzadyň öňünde duran möhüm wezipelerdir. Şol wezipeleriň esasy häsiýeti halkara bileleşiginiň durnukly ösüşi sazlaşykly we toplumlaýyn esasda üç ugur boýunça, ýagny ykdysady, durmuş we ekologiýa babatda gazanmagyna gönükdirilendir.

Milli  Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisleriniň birinde Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmegi utgaşdyrmagyň täze ählumumy usulyny döretmek baradaky meselä seredilse, maksadalaýyk bolar diýip pikir edýärin diýip nygtady hem-de Türkmenistanyň bu ugra degişli anyk teklipleri bermäge taýýardygyny belledi.

 Bu baradaky gürrüňini dowam edip, türkmen döwletiniň Baştutany şeýle hem Durnukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmak babatda Birleşen Milletler Guramasynyň sebit toparlarynyň bu ugurda işleri güýçlendirilse, dogry bolar diýip belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hemmetaraplaýyn, adalatly we ýokary hilli bilimi üpjün etmek meseleleri hem täze halkara Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar diýip bellemek bilen, Birleşen Milletler Guramasy giňden höweslendirse, bu işleriň netijeli boljakdygyna doly ynan bildirdi. Geçiriljek işler giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak, bilim babatda ýurtlar, sebitler boýunça we ählumumy derejede täze maksatnamalary ornaşdyrmak arkaly amala aşyrylmalydyr.

 Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň belli bir ugurlar boýunça guramalary we agentlikleri bilen örän işjeň hem-de netijeli hyzmatdaşlyk etmäge Türkmenistan taýýardyr. Bu ugurda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasyna, Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasyna we Çagalar Gaznasyna esasy hyzmatdaşlarymyz hökmünde garaýar.

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gender deňligi ählumumy ösüş strategiýasynyň esasy bölegi bolup durýar diýip, sözüni dowam etdi. “Biz bu ugurda öz öňümizde belent maksady goýduk. Bu maksat ähli aýal-gyzlaryň doly gender deňligini gazanmakdan we olaryň hukuklaryny hem-de mümkinçiliklerini giňeltmekden ybaratdyr. Bu wezipäni ýerine ýetirmek biziň umumy borjumyz we bilelikdäki jogapkärçiligimiz bolup durýar” diýip Türkmenistanyň Baştutany aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Munuň şu ýylyň 27-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda dünýä döwletleriniň baştutanlarynyň gender deňligi boýunça duşuşygyny geçirmek baradaky başlangyjyny goldaýandygyny belledi.

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenmek bilen belleýşi ýaly, şu gün biz ýakyn 15 ýyl üçin bilelikdäki hereketleriň maksatnamasy hökmünde Durnukly ösüş maksatlaryny kabul edýäris. Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýanyň taraplarynyň şu ýylyň dekabr aýynyň birinji ongünlüginde Parižde geçiriljek maslahatynda biziň ählimiz bilelikde bütin dünýä üçin örän uly ähmiýetli möhüm çözgütleri kabul etmeli bolarys diýip, türkmen Döwletiniň Baştutany sözüni dowam etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň howa bilen bagly meseleler boýunça halkara Ylalaşygyna gol çekilmegini goldap çykyş edýändigini we Maslahata çenli galan döwürde bu ugurdaky garaýyşlaryň işjeň öňe sürülmegine ýardam berjekdigini nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, 2015-nji ýyl Garaşsyz Türkmenistanyň we onuň halkynyň durmuşynda aýratyn möhüm ähmiýete eýedir. Şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny halkara derejesinde ykrar etmek baradaky Rezolýusiýasynyň kabul edilmegine 20 ýyl dolýar.

Geçen döwür biziň Garaşsyz döwletimiziň alyp barýan bitarap daşary syýasatynyň netijelidigini, onuň halkara bileleşiginiň uzakmöhletleýin bähbitlerine laýyk gelýändigini aýdyň görkezdi diýip, türkmen döwletiniň Baştutany belledi. Bu aýdylanlar Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna bagyşlanyp, Baş Assambleýanyň 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda täze Rezolýusiýany kabul etmegi bilen hem tassyklandy.

 Şu mümkinçilikden peýdalanyp, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň ählisine biziň ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny berk we üýtgewsiz goldandyklary üçin, Türkmenistanyň adyndan tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäherinde 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda bitaraplyk, parahatçylyk we ösüş meselelerine bagyşlanan halkara maslahatynyň geçiriljekdigini belläp, Birleşen Milletler Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlaryny ýurdumyza gelip, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy mynasybetli geçiriljek çärelere gatnaşmaga belent münberden ýene-de bir gezek çagyrdy.

Türkmen döwletiniň Baştutany sözüniň ahyrynda, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we adalatyň belent maksatlaryny, Birleşen Milletler Guramasynyň maksatnamalaryny we wezipelerini durmuşa geçirmegiň hatyrasyna ysnyşykly halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli zerur işleri geçirjekdigini aýratyn belledi.

Türkmen Lideriniň çykyşy uly gyzyklanma bilen üns berlip diňlenildi we umumy el çarpyşmalar bilen garşylandy.


Obama we Putin Duşuşyk Geçirdi

Iki ýyl soň ýaňadandan duşuşan liderler Siriýada syýasy çözgüt meselesinde ylalaşan hem bolsalar, Asadyň ykbaly meselesinde bolsa ylalaşyp bilmediler.
Duşuşykda Siriýa krizisi bilen birlikde Ukrainanyň gündogaryndaky düşünişmezçilikler, Eýran bilen baglaşylan ýadro ylalaşygy we iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ara alynyp maslahatlaşyldy.
1 sagat 30 minut dowam eden duşuşygyň örän netijeli geçendigini bellän Russiýanyň lideri Wladimir Putin iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň örän pesdigini we resmi Waşington bilen gatnaşyklary gowylandyrmaga taýardygyny nygtady.
Putin Russiýanyň Ýaragly güýçleriniň Siriýada DAEŞ-e garşy howa operasiýasyna taýarlanyp-taýarlanmaýandygy bilen baglanşykly berilen soraga: “Her zat bolup biler. Emma bir zat etmek islesek halkara hukuk kadalaryna görä ederis” diýdi.
Terrorçylara garşy söweşýän Siriýa bilen DAEŞ-e garşy söweşýän Hyzmatdaş güýçleriniň hyzmatdaşlyk etmeýändigini uly bir ýalňyşlykdygyny nygtan Putin BMG-nyň Howpszylyk geňeşiniň güýçlerine Asady we Eýrany goşmaldygyna ünsi çekdi.
Russiýanyň lideri Siriýadaky guryýer operasiýasyna rus esgerleriň gatnaşmajakdygyny mälim etdi.


BILDIRIŞ

Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy tarapyndan sport  çäreleri guraljak. Çäre 2015-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda sagat 11:00 da başlanar.

Sport çäreleri küşt, şaşka we futbol boýunça geçiriler. Çäre gatnaşmak we tomaşa etmek üçin ähli talyp we myhmanlary çagyrýarys.

Habarlaşmak Üçin:

Seyit Haknazarow 05364484478  E-mail seyithaknazarov14@gmail.com

Azat Jepbarow 05546918775  E-mail azat.jepbarow@mail.ru

Çäreniň geçiriljek menzili: Stambul Yenibosna Çobançeşme E-5 Yanyol Caddasi Futbol Meýdançasy (Stambul Kültür Üniwersitetiniň gapdalynda)


15 Eylül 2015 Salı

HYNDAI H1

HYNDAI H1 
Model: 1999 Motor: 2,4 4WD Ýagdaýy: Gowy Bahasy: 9,000 $ (bahasynda ylalaşýan) Obmen: Bolanok Salgysy: Lebap Magdanly Habarlaşmak Üçin: +993 66 276600 LINE ID: zulfiya.16
http://masynym.com/?pages,1500/hyndai-h1

7 Eylül 2015 Pazartesi

Prezidentimiz Deňiz Ýakasynda Gurlan Nobatdaky Desgalaryň Açylyş Dabaralaryna Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynda täze desgalaryň, şeýle hem Türkmenbaşy etrabynyň merkezinde gurlan “Hazar balyk” açyk paýdarlar jemgyýetiniň bekre balygyny, onuň işbilini ösdürip ýetişdirýän hem-de balygyny gaýtadan işleýän kärhanasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatyna gabatlanan binagärlik-gurluşyk açylyşlary döwlet Baştutanymyzyň eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny we rowaçlygyny berkitmäge, halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň nobatdaky subutnamasy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeler Türkmenistanyň çalt depginler bilen ösmeginiň aýdyň nyşany bolup, olaryň çäklerinde türkmen topragynyň ähli künjeklerinde ägirt uly gurluşyklar alnyp barylýar.Hazaryň kenarynda döredilýän halkara derejeli döwrebap dynç-alyş merkezi bolan  "Awaza" milli syýahatçylyk zolagy  muňa mysal bolup durýar. Bu iri maýa goýum taslamasy ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň okgunly ösmeginiň başyny başlap, ýurdumyzyň baý tebigy serişdelerini, howa aýratynlyklaryny we amatly geografik taýdan ýerleşmegini netijeli we oýlanyşykly peýdalanmak ýaly esaslary özünde birleşdirdi.  Şol esasda milli ykdysadyýetimiz diwersifikasiýalaşdyrylyp, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy ösdürilýär.

2013-nji ýylyň tomsunda Türkmenbaşy şäheriniň düzüminde Awaza etraby döredildi. Ony döretmek bilen bagly çözgüt "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň düzüminiň ösmegi hem-de deňiz dynç-alyş merkeziniň meşhurlygynyň artmagy bilen baglylykda onuň çäkleriniň giňelmegi bilen şertlendirilendir.  Ine, bu gün bolsa bu ýerde durmuş we beýleki maksatly desgalaryň tutuş toplumy işe girizilip, olaryň agramly bölegi Balkan welaýat häkimliginiň buýurmasy boýunça guruldy. 

Şeýlelikde, ýurdumyzyň dynç-alyş merkezinde gurulýan täze desgalaryň—myhmanhanalaryň, şeýle hem medeni-dynç alyş binalaryndan başlap, sport desgalaryna çenli täze toplumlaryň sany ýylsaýyn artýar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň tomsunda bu ýerde seýilgäh-dynç alyş toplumlarynyň birbada üçüsiniň-“Älemgoşar”, “Deňiz merjeni” we “Jadyly kenar” toplumlarynyň  açylyş dabarasy boldy. Olar çagalaryň we uly adamlaryň wagtyny gyzykly geçirmegi üçin ähli şertleriň döredilen ýerinde meşhur dynç-alyş ojaklaryna öwrüldi. 

Düýn bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Awazada döwrebap türgenleşik enjamlary bilen üpjün edilen, fitnes merkezli, sport zallary bolan köp ugurly sport toplumy ulanmaga berildi. Bu ýerde sportuň dürli görnüşleri, şol sanda woleýbol, basketbol, gandbol bilen meşgullanyp bolýar. Bu ýerde şeýle hem suwda ýüzmek üçin we sportuň suwdaky beýleki görnüşleri bilen meşgullanmak, bouling, tennis, bilýard oýnamak üçin zallar bar. 

Sport—bu güýç-gaýratyň, gözelligiň, sagdynlygyň we täze belentliklere tarap okgunlylygyň beýanydyr. Hut şonuň üçin häzir Türkmenistanda sport jemgyýetde möhüm ähmiýete eýe bolup, köpsanly tarapdarlaryny tapýar, döwrüň baş şygaryna öwrülýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  bolsa şunda şahsy görelde görkezýär.

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz adaty endigine eýerip, şu gün ir säher bilen Awaza köp ugurly sport toplumyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary garşyladylar. 

Hormatly Prezidentimiz olar bilen köpugurly türgenleşik zalyna bardy. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar edilmeginiň tarapdary, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň durmuşyň ähli ugurlaryna işjeň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýän döwlet Baştutanymyz zalda oturdylan sport enjamlaryň häsiýetli aýratynlyklary barada aýtmak bilen, sport bilen meşgullanmagyň harby gullukçylaryň, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň adaty endigine öwrülmelidigini belledi. 

Hormatly Prezidentimiz egindeşleri bilen gürrüňdeş bolup,  fitnesiň sagdyn durmuş, myşsalary berkitmek, özüňi oňat duýmagyňy ýokarlandyrmak üçin wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz güýç sarp edilip peýdalanylýan häzirki zaman sport enjamlarynyň owadan daş keşbi, köptaraplylygy we howpsuzlygy bilen täsir galdyrýandygyny kanagatlanma bilen belläp, fitnes zalda döredilen ajaýyp şertleriň isleg bildirýänleriň hemmesine netijeli türgenleşikleri geçmäge mümkinçilik berýändigini nygtady. 

Sport enjamlarynda türgenleşip we bouling oýnap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport toplumynyň üçünji gatyna çykýar. Bu ýerdäki açyk meýdançadan Awazanyň ajaýyp keşbi eliň aýasynda ýaly görünýär. Onuň keşbini ýokary derejeli ajaýyp myhmanhanalar hem-de abadanlaşdyrylan dynç alyş zolaklary bezeýär. Güýzüň başlanan şu günlerinde deňiz howasy aýratyn arassa we sergin, hakyky bejeriji häsiýetlidir. 

Soňra döwlet Baştutanymyz sport zalyna baryp, basketbol oýnamaga gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň arasynda sport bilen işjeň meşgullanmagy üpjün etmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz egindeşleri bilen sport toplumyndan çykyp, bilelikde welosiped ýörişine ugradylar. 

Soňky ýyllarda ýurdumyzda welosiped sportuny ösdürmäge döwlet derejesinde üns berilýär. Mysal üçin, “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” diýen biraýlygyň çäklerinde köpçülikleýin welosipedli ýörişler, welosport boýunça ýaryşlar geçirilýär. 

Soňra döwlet Baştutanymyz awtoulagynda Awaza etrabyna ugrady. Ol ýerde ir ertirden bäri ählumumy baýramçylyk ruhy äşgär duýulýar. 

Bu ýerde gurlan täze binalaryň hatarynda Awaza etrabynyň häkimliginiň hem-de jemagat hojalygynyň binalary, söwda-sport merkezi, şeýle hem zerur bolan ýörite tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edilen  polisiýa we ýangyn howpsuzlygy bölümleriniň binalary bar. 

Täze desgalaryň hatarynda  320 okuwçy orunlyk mekdebiň binasy hem bar. Bu ýerde okuw sapaklaryny, terbiýeçilik işlerini ýokary derejede geçirmek, bedenterbiýe-sport we medeni çäreleri, okuwçylaryň wagtyny netijeli geçirmegi üçin ähli şertler döredildi. Okuw we iş otaglary  döwrebap multimediýa we kompýuter enjamlary, dürli sapaklar boýunça  okuw goldanmalary bilen üpjün edildi. Bu ýerde kitaphana, gurnaklar üçin niýetlenen, ýöriteleşdirilen otaglar, naharhana, dürli çäreler geçirmek üçin uly maslahatlar zaly göz öňünde tutuldy.

Çagalaryň ygtyýarynda türgenleşik enjamlary bolan sport zaly hem-de mekdebiň çäginde ýerleşdirilen, açyk howada futbol, woleýbol, basketbol, ýeňil atletikanyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, şeýle hem sport ýaryşlaryny geçirmek üçin niýetlenen sport meýdançalary  bar. 

Mekdep okuwçylarynyň hemmetaraplaýyn ösmegi üçin zähmet sapagynyň otaglary göz öňünde tutulyp, bu ýerde gyzlar tikin tikmegi, nahar bişirmegi, oglanlar bolsa agaç we demir ussaçylyk işlerini öwrenerler

Bulardan başga-da deňizýaka şäheriniň ýaşaýyş-durmuş düzüminiň üstüni 160 orunlyk çagalar bagy ýetirip, bu ýerde körpeleriň wagtyny gyzykly geçirip bilmegi üçin dürli ýaş toparlary nazara alyndy. Iki gatly binada giň we ýagty otaglar, şol sanda ýatylýan jaýlar, multimediýa we interaktiw tehnologiýalary bilen üpjün edilen okuw otaglary, hususan-da, daşary ýurt dillerini öwrenmek we kompýuter sowatlylygyna  eýe bolmak üçin niýetlenen otaglar, aýdym-saz we sport zallary, ýüzülýän howuz ýerleşdirildi. Çagalar bagynyň çäginde degişli enjamlary bolan oýun meýdançalary gurlup, olarda çagalar öz wagtyny şadyýan geçirip bilerler.

Desgalaryň ýene-de biri Saglygy goraýyş merkezidir, bu lukmançylyk edarasy döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek meselelerine berýän ünsüniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, “Saglyk” döwlet maksatnamasyny  amala aşyrmagyň çäklerinde  nasaglara hyzmat ediş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmäge we şunuň bilen baglylykda maşgala lukmançylygyny, enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ulgamyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýär.

Täze Saglygy goraýyş merkezinde ilata ýokary halkara ülňüleriniň derejesinde lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli şertler döredildi. Bu ýerde lukmanlaryň iş otaglary we ýöriteleşdirilen otaglar—feldşerçilik, çaga dogrulýan, hirurgiýa, maslahat beriş-anyklaýyş, fizioterapiýa, tiz kömek bölümleri, gündelik stasionar, dermanhana we beýlekiler ýerleşdirildi. Olaryň hemmesi dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap lukmançylyk enjamlary, şol sanda rentgen, EKG, ultrases barlaglary üçin enjamlar bilen üpjün edildi. 

Milli Liderimiz  Gurbanguly Berdimuhamedowy ýol ugrunda medeniýet we sungat işgärleri joşgunly aýdymlary we sazlary, bilen garşylaýarlar, etrabyň ýaşaýjylary  mähirli mübärekleýärler. Bu gün bu ýerde uly toý tutulýar. 

Şu günki çäreleriň özboluşly, nesilden-nesle aýawly geçirilip gelinýän däp-dessurlar bilen  utgaşandygyny aýtmak gerek. Bu bolsa dabaralara aýratyn öwüşgin çaýyp, milletiň baý medeni mirasyna, gadymdan gelýän köp asyrlyk däplerine üýtgewsiz ygrarlygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Olar täze taryhy döwürde--Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mynasyp beýanyna eýe boldy. 

Döwlet baştutanymyzyň awtoulagy Awaza etrabynda gurlan söwda merkezli täze ýaşaýyş jaý toplumynyň ýanynda saklanýar.  

Ýaşaýyş jaý toplumy iki we üç otagly öýleriň 200-sini öz içine alýan 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryň 8-sini özünde jemleýär. Olaryň otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylyp, amatly ýaşamak üçin ähli şertler döredildi. Täze jaýlaryň hemmesi baýramçylyk lybasyna beslenipdir. Jaýlaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylyp, bu ýerde çagalar üçin oýun meýdançalary we  sport bilen meşgullanmak üçin meýdançalar guruldy.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy mähirli mübärekleýärler. Milli lybasly gyzlar döwlet Baştutanymyza ajaýyp gül desselerini gowşurýarlar.

Jaýlaryň öňündäki meýdançada  dürli öwüşginli teatrlaşdyrylan çykyş ýaýbaňlanýar. Döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde jaý toýuny tutmagyň milli däpleri beýan edilýär.  Artistler aýdym-sazly çykyşynda täze taryhy döwri, parahatçylygyň we döredijiligiň ýoly bilen ynamly gadam urýan türkmen halkynyň bagtly durmuşyny  joşgunly wasp edýärler.

Däp bolşy ýaly, myhmanlara duz-çörek, pişme hödür edilýär.

Döwlet Baştutanymyz jaýlaryň birine girip görýär. Birinji gatda ýerleşen öýde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy täze öý eýeleri mähirli garşylaýarlar. Olar üçin bu gün şatlykly waka beslenip, ýatdan çykmajak günleriň birine öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyz bagtly maşgalany jaý toýy bilen mähirli gutlap, olaryň iş aladasy, täze jaýda ýerleşişi bilen gyzyklandy. Bagtly öý eýeleri milli Liderimize halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada edýän aladasy üçin  tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

Hormatly Prezidentimiz öý eýeleriniň gyzy bilen söhbetdeş bolup, onuň näçinji synpda okaýandygyny, haýsy sapaklary öwrenýändigini sorady.   Okuwçy gyz  milli Liderimiziň sowallaryna jogap berip, uly hyjuw bilen goşgy setirlerini okaýar. 

Döwletimiziň geljekde hem ýurdumyzyň welaýatlarynyň durmuş-ykdysady düzümini ösdürmek, döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça maksada gönükdirilen çäreleri görjekdigini  aýdyp, hormatly Prezidentimiz täze öý eýeleri bilen hoşlaşdy we olara bagt, maşgala abadançylygyny arzuw etdi. Şanly waka mynasybetli milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  täze jaý eýelerine ýadygärlik sowgatlaryny gowşurdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz nobatdaky desganyň ýanyna—täze ýaşaýyş jaý toplumynyň golaýynda gurlan söwda merkezine tarap ugraýar. 

Her dürli owadan bezegler bilen bezelen binada hakyky baýramçylyk ruhy al-asmana göterilip, aýdym-sazlar ýaňlanýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli görşüp, söwda toplumyna barýar, bu ýerde alyjylar we merkeziň işgärleri üçin döredilen şertler bilen gyzyklanýar. 

Giň söwda zallarynda ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň çykarýan dürli önümlerini satyn almak bolýar. Olaryň içinde et, balyk, süýt, bakaleýa we gastronom harytlary, çörek we süýji-köke önümleri,   ter we gaplanan görnüşdäki gök we bakja önümleri, miwe şireleri, gazlaşdyrylan içgiler, mineral suwlary bar. Önümleriň dürli görnüşde bolmagy ýurdumyzyň oba hojalyk  we azyk senagatynyň kuwwatynyň artýandygyna şaýatlyk edýär. Täze söwda toplumynyň tekjeleriniň bollugy ýurdumyzda azyk bolçulygyny görkezip, onuň üpjün edilmegi Türkmenistanyň oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň esasyny düzýär. 

Bulardan başga-da, bu ýerde ýurdumyzyň dokma senagatynyň kärhanalarynda çykarylýan  dokma önümlerini, şol sanda çagalar we ulular üçin sport we dynç alyş üçin niýetlenen egin-eşikleri, Häzirki zaman modasynyň meýillerine laýyklykda işlenip taýýarlanylan ajaýyp trikotaž we jinsi önümlerini satýan ýöriteleşdirilen dükan ýerleşýär.  2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany şekillendirilen sport lybaslary ünsüňi özüne çekýär. Hili halkara derejesinde ykrar edilen arassa pagtadan taýýarlanan, öý hojalygyna degişli dokma önümleriniň – ýorgan-düşekleriň, tüýjümek desmallaryň, aşhana esbaplarynyň dürli görnüşleri bar.  Bu ýerde dürli matalary – panbarhat, keteni, ştapl ýaly matalary satyn almak boýlar. 

Toplumda şeýle hem haly önümlerini, amaly-haşam sungatynyň önümlerini satyn almak bolýar. Olar owadanlygy, ölçegleri we bezelişi boýunça aklyňy haýran edýän halylar we elde dokalan, ýüňden taýýarlanan haly önümleri, şeýle hem halat-donlar, dürli nagyşly tahýalar we owadan keşdeler, halydan taýýarlanan horjunlar we ajaýyp zenan torbalary, dürli reňkli sapaklardan işilen alajalar, ýüň we ýüpek ýaglyklar, milli aýdym-saz gurallary, dürli öwüşginli sowgatlyklar we beýlekilerdir. 

Döwlet Baştutanymyz satyjylar bilen söhbetdeş bolup, satylýan önümleriň hili we aýratynlyklary, olaryň bahalary, şeýle hem täze söwda merkezinde döredilen iş şertleri bilen gyzyklanýar. Toplumyň işgärleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa durmuş maksatly syýasaty ýöredýänligi, türkmen halkynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada atalyk aladasyny edýändigi üçin çuňňur hoşallyklaryny beýan edýärler. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow awtoulagynda Türkmenbaşy etrabynyň dolandyryş merkezine tarap ugrady, bu ýerde ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze iri  kärhanasynyň-- “Hazar balyk” açyk paýdarlar jemgyýetiniň bekre balygyny we onuň işbilini ösdürip ýetişdirýän hem-de  balygy gaýtadan işleýän kärhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz ýolugrunda awtoduralganyň gurulýan ýerinde sägindi. Balkan welaýatyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Satlykow hormatly Prezidentimize täze desganyň çyzgylaryny we taslamalaryny görkezdi. Onda  işgärleriň işlemegi hem-de awtoulaglaryň sürüjileriniň dynç almagy üçin hemme zerur şertler dörediler. 

Döwlet Baştutanymyz taslama bilen ünsli tanşyp, birnäçe belliklerini aýtdy hem-de oňa käbir düzedişlerini girizdi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tutuş dynç alyş zolagy boýunça işleriň barşyny hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere awtoduralganyň gurluşygynyň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine hem-de möhletiniň berjaý edilmegine degişli anyk tabşyryklary berdi.   

Mälim bolşy ýaly, ýurtda azyk bolçulygyny, şol sanda sebitleriň senagat kuwwatyny hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynyň ösdürilmeginiň hasabyna bolçulygy döretmek “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2012-2016-njy ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň” möhüm ugry bolup durýar.  

Döwlet  düzümleri bilen bir hatarda, hususy ulgam hem bu ulgamda öňde durýan wezipeleri çözmäge tarap ugur aldy. Döwlet goldawynyň netijeli çäreleri hem-de kanunçylyk-hukuk binýadynyň, ýeňillikli salgyt salynmagynyň hem-de karz berilmeginiň üpjün edilmegini goşmak bilen, telekeçileriň goldanylmagy ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmegi çaltlandyrdy, jemi içerki önümiň öndürilişiniň umumy möçberinde ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň paýynyň yzygiderli artmagyny şertlendirdi. 

Häzir kiçi we orta telekeçiligiň öňünde işlemek, şol sanda dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyply önümleri çykarýan hem-de milli ykdysadyýeti has-da ösdürmäge, ilatyň iş bilen üpjün edilmegine we degişlilikde raýatlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam bermäge gönükdirilen döwrebap önümçilikleri döretmek babatda işlemek üçin giň mümkinçilikler açyldy. 

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan amala aşyrylan häzirki iri maýa goýum taslamasy—döwrebap balyk kärhanasy hem muňa mysal bolup hyzmat edýär. 

TSTB-niň buýurmasy esasynda bu kärhanany “Myradym”, “Guş toplumy”, “Rowana” hususy kärhanalary we “Halyf” hojalyk jemgyýeti bilelikde bina etdiler hem-de “Hazar balyk” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyrdylar. Şu günki wakalar mynasybetli bu ýerde aýratyn şatlyk duýgusyny çaýýan aýdymlar we sazlar ýaňlanýar. Hemme ýerde baýdaklar, dürli reňkli howa şarlary parlaýar, täze desga hakynda aýdyň düşünje berýän dürli diwarlyklar we taslamalar oturdyldy. Bu ýere Mejlisiň başlygy, hökümet agzalary, welaýatlaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçiligiň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Hemmeler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy mähirli garşylaýarlar. Milli lybasly gyzlar döwlet Baştutanymyza ajaýyp gül desselerini gowşurýarlar.

Meýdançada  medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda  aýdym-sazly çykyş ýaýbaňlanýar.

Hormatly Prezidentimiz bu ýere ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, toplumyň baş girelgesine barýar. Dabaraly pursat gelip ýetýär—milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmagynda toý bagyny kesýär we täze desgany açýar. 

Häzir azyk ulgamyny pugtalandyrmaga hem-de milli ykdysadyýetiň eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge ýardam bermäge gönükdirilen balyk senagatynyň önümçilik düzümlerini tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmaga we döwrebaplaşdyrmaga uly maýa goýumlar gönükdirilýär. Şunda suw medeniýetini ösdürmäge, ýagny köllerde, derýalarda, suw howdanlarynda, kanallarda we beýleki suw giňişliklerinde balyklary ösdürip ýetişdirmäge we köpeltmäge esasy üns berýär. Dünýäde giňden ulanylýan senagat balykçylygynyň ýokary ykdysady netijeliligi onuň bähbitlidigine şaýatlyk edýär. 

Şunuň bilen baglylykda, Hazar deňziniň täsin ekoulgamyny, baý ösümlik we haýwanat dünýäsini, onuň ekologiýa abadançylygyny gorap saklamak meselelerine  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişe üns berýändigini  nygtamak gerek. Muňa türkmen döwletiniň Baştutanynyň Hazarda howpsuzlygy üpjün etmek, ykdysadyýet we ulag, bu täsin tebigy suw giňişliginiň daşky gurşawyny we biologik köpdürlüligini goramak ýaly wajyp ugurlarda halkara hyzmatdaşlyk boýunça öňe süren netijeli teklipleri aýdyň şaýatlyk edýär. 

Ine, geçen ýyl geçirilen Hazarýaka döwletleriniň—Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň IV  Maslahatynda türkmen Lideriniň başlangyçlary esasynda işlenip taýýarlanan beýleki wajyp hökümetara resminamalarynyň hatarynda Hazar deňziniň suw biologik serişdelerini gorap saklamak we oýlanyşykly peýdalanmak hakynda Ylalaşyga gol çekildi. 

Bu resminamanyň kabul edilmeginiň ähmiýeti gürrüňsizdir: Hazaryň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köp görnüşleri endemiki bolup, ýer ýüzüniň biologik köpdürlüliginiň gymmatly genofondyny emele getirýär. Deňziň tebigy serişdeleri ösümlikleriň we balyklaryň, şol sanda senagat ähmiýetine eýe bolan balyklaryň ýüzlerçe görnüşini özünde jemleýär. Ozallar bu ýerde bekre, akbalyk, tirana ýaly bekre balyklarynyň dünýä gorunyň 90 göterim töweregi jemlenipdir. Emma Hazara guýýan derýalaryň akymynyň sazlanylmagy, deňziň hemişe üýtgäp durýan derejesi, tebigy, tehnogen we antropogen häsiýetli beýleki sebäpler XX asyryň aýaklarynda balyklaryň bu aýratyn gymmatly görnüşleriniň tebigy taýdan köpelişiniň birden peselmegine getirdi hem-de bekre balyklarynyň ätiýaçlyklarynyň döredilmegi köp babatda emeli önümçiligiň hasabyna amala aşyrylyp başlandy. 

...Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow balyk senagatynyň täze desgasyny gözden geçirmegi bekre balyklaryny köpeltmek boýunça bölümden başlaýar. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy toplumyň ýolbaşçysy tüýs ýürekden garşylap, milli Liderimizi kärhananyň tehniki we tehnologiýa mümkinçilikleri bilen suratlar arkaly görkezip, içgin tanyşdyrýar. 

Dünýäniň meşhur öndürijileriniň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan umumy meýdany  6 gektar bolan toplum sebitde iň irileriň biridir. Onuň ýyllyk kuwwaty bekre görnüşleriniň harytlyk balyklarynyň 100 tonnasyna hem-de bekre işbiliniň 2 tonnasyna, kakadylan we beýleki balyk önümleriniň 170 tonnasyna, şeýle hem  gaplanan önümleriň 10 million birligine barabardyr.  Kärhanada 150-den gowrak täze iş orunlary döredildi. Bu bolsa sebiti durmuş taýdan ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. 

Toplumyň esasy aýratynlygy bu ýerde “işbilden-işbile çenli” diýen ýörelge boýunça bekre balyklaryny emeli ösdürip ýetişdirmegiň hem-de balygyň senagat taýdan gaýtadan işlenilmeginiň utgaşdyrylandygynda jemlenýär. Şeýlelik bilen, bu senagat kärhanasy şol bir wagtda “balyk fermasy” hem bolup durýar. 

Soňra hormatly Prezidentimiz ýörite inkubatorlarda işbilden bekre balygynyň   liçinkalary ösdürilip ýetişdirilýän ýere geçýär. Hünärmen döwlet Baştutanymyzy bu çylşyrymly işde peýdalanylýan enjamlar we tehnologiýalar bilen tanyşdyrýar. Bu çylşyrymly işiň netijesi ençeme ölçegleriň takyk ýerine ýetirilmegine bagly bolup durýar. 

Liçinkalar we kiçijik balyjaklary saklamak üçin hemişe akymly suwy bolan hem-de ýylyň sowuk döwründe ýyladylýan howuz zerurdyr. Şol döwürde howuzlaryň düýbüniň öz wagtynda arassalanylmagy iň jogapkärli pursatlaryň biri bolup durýar. Bu hem örän uly yhlasy talap edýän işdir. 

Şu ýerde “artemiýa salina” leňňeçjikleri ösdürilip ýetişdirilýär. Olar ýaş balyklar üçin gymmatly belok iýmiti bolup hyzmat edýär. “artemiýa salina” leňňeçjiklerini köpçülikleýin köpeltmek üçin duzlaryň has köp jemlenmegi zerur. Hususan-da, tebigy şertlerde olary Garabogaz aýlagynyň ýakynlarynda ýerleşen Hazar deňziniň  tebigy peselen ýerlerinde tapmak bolýar. Bekre balyklary 3,5-4 santimetre ýetenlerinde, olar daşky täsirlere garşy berk we durnukly bolýarlar. Olary taýýar iýmitler bilen iýmitlendirmäge geçirýärler. Ýeri gelende aýtsak, bu bölümde aý ýarym mundan ozal Ýewropa ýurtlaryndan getirilen tohumlardan kiçijik balyklar döredi. Häzir olaryň sany 10 müňden geçýär. 

Hormatly Prezidentimiz innowasion balyk toplumy bilen tanyşmagyny dowam edip, balyk ösdürilip ýetişdirilýän bölüme bardy. Hususan-da, emeli köpeltmek üçin bekre (Acipenser Guldenstaedti) saýlanyp alyndy. Ol tebigatda esasan Azow, Gara we Hazar deňizlerinde mesgen tutýar. 

Milli Liderimiz bu ýerde işleýän hünärmen bilen söhbetdeşlikde balyklary saklamak üçin döredilen şertler hem-de aýratynlyklar bilen gyzyklanýar. 

Howuzlaýyn usul liçinkalaryň we kiçijik balyjaklaryň ýaşap biliş ukybyny 10-15 göterim artdyrmaga we eýýäm 5 ýyldan ýetişdirilýän balyklardan harytlaýyn bekre balygynyň işbilini almaga mümkinçilik berýär. Tebigy şertlerde bu möhlet 7-8 ýyla barabardyr. Häzirki zaman biotehnologiýalarynyň özleşdirilmegi netijesinde balyklaryň içinden  işbilleri almak boýunça işler geçirilenden soň, bekre balyklarynyň örän oňat özlerine gelýändikleri, dikelýändikleri hem-de indiki ýylda ýene-de işbil berýändikleri aýratyn möhümdir. 

Soňra döwlet Baştutanymyz howza berilýän suwuň arassalanyş ulgamy bilen tanyşdyryldy. Onuň hili kesgitlenen kadalara hem-de tehniki talaplara, şol sanda kislorodyň saklanylyşy boýunça bildirilýän talaplara laýyk gelýär. Bu ýerde suwy arassalamak işleri dört tapgyrda alnyp barylýar. Olaryň birinjisi mehaniki arassalama bolup, onda suw ilkinji süzgüçden geçirilýär. Onuň ikinji tapgyry biologik arassalamak bolup durýar. Onda suwdaky bar bolan peýdaly bakteriýalar saklanýar. Soňra howuzlardaky suw damjamalama usulynda arassalanýar. Iň soňunda bolsa, suwy ähli zyýanly jisimlerden saplamak üçin ol ultramelewşe şöhlesi bilen işlenilýär. Arassalaýşyň ähli tapgyrlary geçirilen suw kislorod bilen baýlaşdyrylýar we balyk saklamaga ýaramly derejä getirilýär.  Balyklary saklamak üçin ýerleriň zerur bolan hemme enjamlar bilen enjamlaşdyrylandygyny bellemek gerek. Şonuň netijesinde howuzlardaky suw hemişe arassalygyna we täzeligine galýar. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zerur bolan abzallar we enjamlar bilen enjamlaşdyrylan barlaghana barýar. Hünärmenler döwlet Baştutanymyza bu ýerde ýola goýlan suwuň, iýmiň, işbiliň we şuňa meňzeşleriň hiline gözegçilik edýän ulgam barada habar berýärler. 

Geçirilen söhbetdeşligiň barşynda bellenilişi ýaly, balyk we deňiz önümleri  adamyň iýmitiniň möhüm düzüm bölekleri bolup durýar. Beloklaryň, ýaglaryň, witaminler toplumynyň, kaliý, kalsiý, magniý, demir, fosfor ýaly mikro we makro elementleriň baýlygy boýunça olar ençeme beýleki azyk önümlerinden öňe geçýärler. 

Döwlet  Baştutanymyz Hazaryň tebigy peşgeşini gorap saklamagyň we  köpeltmegiň wajypdygy barada aýdyp, deňizde iş alyp barmaga diňe jogapkärli, pugta ylmy çemeleşmäniň sebitiň ihtiofaunasyna zeper ýetirmezden, uzak möhletli geljek üçin balykçylygy hem-de balyk senagatyny üstünlikli ösdürmegi üpjün eder. 

Soňra hormatly  Prezidentimiz balygyň gaýtadan işlenilýän we taýýar önümleri çykarýan bölümine bardy. Bu ýerde milli Liderimiz bölümiň önümçiligi we tehniki enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy. 

Gaýtadan işlemegiň birinji tapgyry bölekleýji bölüm bolup, onda işine ussat gyzlar täze balyklary işlemegi aňsatlyk bilen başarýarlar. Uly yhlasy talap edýän bu iş döwrebap enjamlaryň netijesinde doly awtomatlaşdyrylypdyr, bu ýerden ýarym fabrikatlar indiki gaýtadan işlenilmäge ugradylýar. 

Kärhananyň gaýtadan işleýän kuwwatlyklarynyň harytlyk balygy öndürmegiň bu ýerde göz öňünde tutulan möçberlerinden ep-esli uludygyny bellemek gerek. Munuň özi toplumyň geljekde ösdürilmegi nazarda tutulyp, şeýle hem bu ýere ýurdumyzyň içerki suwlaryndan tutulan balyklaryň hem gaýtadan işlenilmäge ugradylmagy göz öňünde tutulyp  edilipdir. 

Häzirki zaman enjamlarynyň netijesinde sowuk we gyzgyn kakadylan balyk delikatesleriniň her ýylda onlarça tonnasyny taýýarlamak bolar. Önümçilik ýokary tagam hem-de önümiň azyklyk hilini üpjün etmäge ukyply döwrebap tehnologiýalar boýunça kakadylýan ýörite gaplarda amala aşyrylýar. Mundan başga-da, kärhana isleg bildirýänleri kakadylan, duzly, ýakymly ysly we marinada ýatyrylan balyk önümleri hem-de ozal bellenilip geçilişi ýaly, bekre balygynyň işbili bilen begendirer. 

Önümi diňe çykarmak möhüm bolman, eýsem, onuň sarp ediji üçin has özüne çekiji harytlyk görnüşini üpjün etmek hem wajypdyr. Toplumda öndürilýän kakadylan, doňdurylan, marinada ýatyrylan ýa-da ýakymly ysly balyklar degişli derejede bitin görnüşinde bolşy ýaly, kesilen bölekleýin görnüşinde hem gaplanar. Kärhananyň nyşany bolan oňaýly gaplanylyş önümiň ýokary hilini saklamak bilen,  ulanyş möhletiniň   dowamlylygyny üpjün etmäge ukyply bolup, daşary ýurtlaryň şunuň ýaly önümleri bilen üstünlikli bäsleşip bilmeginiň ýagdaýlarynyň biri bolar. Ýurdumyzda öndürilýän delikatesler ýurdumyzyň içerki bazarynda şonuň ýaly daşary ýurtly önümleri azaltman, eýsem, halkara ülňülerine doly laýyk gelmegi netijesinde geljekde olar daşary bazarlarda hem mynasyp orunlary tutup bilerler. 

Soňra hormatly Prezidentimiz   balyklary gaplaýjy bölümiň işi bilen tanyşdy. Bu ýerde hem gaplanan balyk önümçiliginiň giň görnüşlerini we ýokary hilini üpjün edýän iň döwrebap enjamlar oturdylypdyr. Bu ýerde gaýtadan işlenilen balyklar ýörite önümler, zerur witaminler bilen baýlaşdyrylyp, ýörite bugda bişirilýär. Bu usul taýýar önümleriň ýokumlylygyna, onuň degişli derejede saklanmagyna oňyn täsir edýär. Taýýar bolan önümler bug bilen bişirilende, onuň düzümindäki ynsan bedeni üçin peýdaly witaminlere hiç hili zeper ýetmeýär. 

ABŞ-niň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň we beýleki ýurtlaryň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilen bu kärhanada balyklaryň gaýtadan işlenilişi ösen halkara ülňülerine laýyk derejede alnyp barylýar. Bu ýerde enjamlaryň sazlaşykly oturdylmagy netijesinde balyklaryň teňňeleri aýrylýar, onuň ölçeglerine görä saýlanýar we balygyň süňkleri, gylçygy aýrylýar. Hamy aýrylyp, taýýar bolan balyk eti hoşboý ys beriji witaminler we beýleki önümler bilen baýlaşdyrylýar we gaplanylýar. Bellenilişi ýaly, bugda bişirilen gaplanan görnüşdäki bölümlerden başga-da, bu ýerde balyklar kakatmak esasynda taýýarlanylýar. Bu bolsa “Hazar balyk” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde  alnyp barylýan işleriň köpugurly esasda ýola goýlandygyny aňladýar. 

Bu ýerde bolan söhbetdeşlikde kärhananyň işgäri döwlet Baştutanymyza telekeçiligi höweslendirmek, balyk pudagyny we umuman, milli ykdysadyýeti ösdürmek meselelerine yzygiderli üns berýändigi, hemme babatda türkmen halkynyň mynasyp durmuşyny üpjün etmek ugrundaky hemmetaraplaýyn aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

Milli Liderimize şeýle hem täze toplumyň öndürýän dürli görnüşli önümleri çykarylan sergi görkezildi. Ol ykdysadyýetiň hususy böleginiň ägirt uly mümkinçiligine şaýatlyk edýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sergi bilen tanşyp, hususy ulgamyň kärhanalarynyň täze pikirler üçin özboluşly hereketlendiriji bolmaga, innowasiýalary, öňdebaryjy enjamlary we hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň peýdalanmak üçin meýdança bolmaga gönükdirilendigini belledi. Munuň özi häzirki zaman şertlerinde önümçilikleriň bäsleşige ukyplylygynyň we düşewüntliliginiň esasy alamatlarynyň biri bolup çykyş edýär. Içerki bazary doly üpjün etmek maksady bilen ýokary hilli balyk önümleriniň möçberlerini we görnüşlerini has-da köpeltmegiň zerurdygyny, şeýle hem ony eksport etmegiň mümkinçiliklerini, şeýle hem ýöriteleşdirilen balyk tutýan gämini satyn almak hakynda meseläni öwrenmegiň maksada laýykdygyny nygtap, milli Liderimiz degişli ýolbaşçylara hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine bu ugurda işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, türkmen telekeçileri senagat we oba hojalyk pudaklarynda , dürli ähmiýetli desgalary gurmakda, hyzmatlar ulgamynda öz tejribelerini we mümkinçiliklerini üstünlikli peýdalanyp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge ýyl-ýyldan barha işjeň goşulýarlar. Şunda hormatly Prezidentimiz  döwletiň mundan beýläk-de ykdysadyýetiň hususy ulgamyna maksada gönükdirilen goldaw berjekdigini nygtady. Hususy ulgamyň ösdürilmegi  täze taryhy eýýamda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň telekeçiliginiň eýe bolan örän uly mümkinçiligini has doly durmuşa geçirmegiň zerurdygyny belledi. Munuň özi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da ösdürmäge, onuň senagat binýadyny pugtalandyrmaga, diýmek, türkmen halkynyň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlanmagyna täsir eder. 

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary we wekilleri ýurdumyzda ykdysadyýetiň hususy ulgamyny ösdürmäge, telekeçilik işini üstünlikli alyp barmaga örän amatly şertleri döredip berendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, mähriban Watanymyzyň abadançylygynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine özleriniň tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ynandyrdylar. 
  
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dolandyryş binasyna baryp, “Hazar balyk” açyk paýdarlar jemgyýetiniň Hormatly myhmanlar üçin kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp we balyk toplumynyň zähmetkeşlerine, şeýle hem türkmen telekeçilerine işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
  
Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary dowam edýär.