21 Ağustos 2015 Cuma

Gökderede Ýaş Syýahatçylaryň Möwsümde Ikinji Ýygnanyşygy Geçirildi

“Agama” alpinist klubynyň tejribeli daga çykyjylary şu tomusky möwsümde ikinji gezek ýaş syýahatçylaryň bäsleşigini – dag we alpinist tehnikasy boýunça Gökderäniň sagaldyş merkezlerinde dynç alýan 14 ýaşa çenli mekdep okuwçylarynyň arasynda ýaryş guradylar. Alpinistler toparlaryň agzalary bilen tejribe okuw sapaklaryny geçdiler, olaryň barşynda çagalar diňe bir çadyrdan öýjagazlary çalt gurnamak bilen çäklenmän, ätiýaçlyk ýüplerinde alpinistlik enjamlary peýdalanmak bilen dürli päsgelçilikleri geçmegi, şeýle hem dag şertlerinde ilkinji lukmançylyk kömegini bermegi öwrendiler. Alpinizm edermenlik mekdebi diýlip ýöne ýere aýdylmaýar. Çäginiň bäden bir bölegi daglyk ýerler bolan Türkmenistanda edermenligi öwrenmek we öwrenmek gerek. “Çeşme”, “Demirýolçy”, “”Şöhle”, “Nesil”, “Çynar” we beýleki dynç alyş merkezleriniň ýaş syýahatçylar toparlary bäsleşiklerde öz ukyplaryny görkezdiler. Ýaşlar Gökderäniň täsin künjegindäki tokaýjykda geçirildi. Bu ýerde şadyýanlyk ýagdaýy höküm sürdi, Paýtagtymyzyň Arçabil etrabynyň häkimliginiň “Agama” alpinistler kluby bilen bilelikde Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de ýurdumyzyň Bilim ministrliginiň goldaw bermeginde guran ýaryşlaryna dynç alýan çagalaryň ýüzlerçesi gatnaşdy. Öz deň-duşlaryna janköýerlik edýän tomaşaçylaryň ýokary ruhubelent ýagdaýlaryndan çen tutanyňda, olaryň hem päsgelçilikleri höwes bilen geçmäge, belkem bäsdeşlerinden ozmaga hem taýýardyklaryny görmek bolýar. 

Bije atylmagy netijesinde “Çeşme” sagaldyş merkeziniň topary ilki bilen dag ýoluna düşdi. Bäsleşikleriň şertlerine laýyklykda çagalar öz syýahatçylyk torbalaryny alyp we çadyr öýjagazlary jemläp, dik we gapdal ýollary geçdiler, “batgalyk” ýerden aşdylar, şertli şikes alany ulag bilen ugratdylar, çadyr öý dikdiler, şeýle hem ejir çekýänlere lukman gelmezden ozal kömek berlişi baradaky sowallara jogap berdiler. Bu işleriň ählisine 14 minut sarp edildi. Emma görkezilen wagt “Çeşme” sagaldyş merkeziniň syýahatçylaryna üstünlik getirmedi. Päsgelçilikli ýollary has tiz geçen “Nesil” sagaldyş merkeziniň topary iň netije görkezdi. Olara diňe bir başarnyklary däl-de, janköýerleriniň goldawy hem hemaýat berdi. Üçünji orna “Beýik Serdar Ruhubelent” sagaldyş merkeziniň topary mynasyp boldy. 

Daga çykmak boýunça Gökderede geçirilen bäsleşikler ýeňiji bolan toparlary sylaglamak we ýaryşa gatnaşyjylara ýadygärlik sowgatlaryny gowşurmak bilen tamamlandy. Ýaryşa gatnaşanlaryň ruhubelent ýagdaýy, olaryň geljekde hem dag belentliklerine çykmagy we päsgelçilikleri ýeňip geçmegi başarjakdyklaryna şaýatlyk edýär.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder