16 Ağustos 2015 Pazar

Ahal Welaýatynda 10 Müň Işçi Orunlyk Senagat Ulgamy Kemala Getirilýär

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda senagat zolagynyň desgalary gurulýar. Bir ulgamyň çäklerinde onlarça önümçilikler jemlener, olar ýerli çig maldan eksporta ugrukdyrylan we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýerini tutýan önümleri öndürmäge niýetlenilýär. 

Ösen düzümi bolan häzirkizaman senagat zolagynyň taslamasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan amala aşyrylýar. Senagat zolagy üçin 260 gektar meýdan bölünip berildi, ol 140 önümçilik böleklere bölünen 11 çäkden ybarat bolar. 

Täze senagat zolagynda uly isleg bildirilýän dürli önümleriň ýokary tehnologiýaly kuwwatlyklaryny gurmak göz öňünde tutulýar. Ilkinji nobatda gurluşyk senagaty üçin serişdeleriň önümçiligi ýola goýlar. Öndürilmegi göz öňünde tutulýan serişdeleriň sanawy baýdyr. Bu ýerde aýnanyň, armaturalaryň, boýag serişdeleriniň, bezeg daşlarynyň, kompozit panelleriň, demir gurnamalarynyň, elektron enjamlaryň, mebelleriň, penjireleriň we gapylaryň, gaplaýyş serişdeleriniň önümçiligi ýola goýlar. Senagat we durmuş maksatly plastik serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak göz öňünde tutulýar, bu ýerde şeýle hem awtorefrežiratorlar üçin sowadyjy enjamlary öndürmek we abatlamak, bir gezek ulanylýan gap-gaçlary öndürmek hem göz öňünde tutulýar. 

Geljekki senagat zolagy uly ykdysady netije berer. B uýerde täze 10 müň işçi ornunyň döredilmegi durmuş nukdaýnazaryndan örän uly ähmiýete eýe bolar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder