19 Haziran 2015 Cuma

Prezidentimiz Karara Gol Çekdi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp-dessurlaryny, urp-adatlaryny berjaý etmäge giň ýol açmak, ýaş nesli milli ahlak ýörelgelerimize laýyklykda terbiýelemek, raýatlaryň ynanç-ygtykatlaryny erkin berjaý etmegine has oňat şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Lebap welaýatynyň häkimligine Türkmenabat şäherinde 3000 orunlyk metjidiň, 500 orunlyk sadaka berilýän jaýyň, 50 orunlyk myhmanhananyň, awtoduralganyň taslamalaryny düzmek we olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada “Altyn gül” hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Gurluşyk işlerine 2015-nji ýylyň iýun aýynda başlamak hem-de metjidi 2018-nji ýylyň iýun aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder