28 Mart 2015 Cumartesi

Türkmen Koreý Toparynyň Bäşinji Mejlisine Taýýarlyk

Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň bäşinji mejlisine taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy. Bu mejlisi 10-njy aprelde Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde geçirmek meýilleşdirilýär. 
 Döwlet Baştutanymyz türkmen-koreý gatnaşyklarynyň meseleleriniň üstünde durup geçip, onuň ösýän depginini hem-de dürli pudaklarda netijeli özara hereketleri diwersifikasiýalaşdyrmak üçin bar bolan köptaraply mümkinçiligi kanagatlanmak bilen nygtady. Türkmenistan Aziýa-Ýuwaş umman ýurtlary, şol sanda Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda söwda-ykdysady ulgamda, energetika pudagynda, gurluşykda we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar. Işläp düzmekde we ornaşdyrmakda Koreýa Respublikasynyň ägirt uly üstünlikleri gazanan öňdebaryjy ýokary tehnologiýalar pudagy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde atlandyryldy. 
Bilelikdäki Hökümetara toparlarynyň ähmiýetli ornuny belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle işleriň özara bähbitlilik we uzakmöhletleýin esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmagyň netijeli guraly hökmünde özüni oňat görkezendigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz öňde boljak türkmen-koreý toparynyň mejlisiniň gün tertibine girizilen meseleler boýunça birnäçe tekliplerini we belliklerini aýdyp, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder