8 Şubat 2015 Pazar

Maldarlar Owlak-Kuzy Almak Möwsümine Taýýarlyk Görýärler

Garagumyň öri meýdanlarynda we Köpetdagyň eteklerinde Türkmenistanyň Döwlet maldarçylyk birleşmesiniň hojalyklaryna degişli kiçi şahly mallaryň we düýeleriň gyşlamasy dowam edýär. Maldarlar fewral aýynyň ahyryna , mart aýynyň başlaryna başlajak owlak-guzy almak möwsümine taýýarlyk görýärler. 

Bu döwlet birleşiginiň düzüminde 1-nji fewrala hasaba alanyňda 1 million 586 müň goýun we 13 müň 370 sany düýe gyşlaýar. Ortaça alanyňda süriň deň ýarysy çebşeklemä ukyply ýaşyndaky urkaçy işşek bolup, umumy sanyň 51,8 göterimini tutýar. Giçki güýz döwründe geçirilen çaknyşdyrylyş möwsüminiň netijeleri boýunça maldarçylyk hojalyklarynyň çarwadarlary eýýämden ýaz owlak-guzy alyş möwsüminiň geljeginiň gowudygyny bahalandyrmaga mümkinçilikleri bar. 

Şu wagtdan başlap, mallar öňki ýaly gyş örülerine sürülmeýär. Sürüler hemme iými ýeterlik we geljekgi owlak-guzular üçin ýörite niýetlenen ýyly bolan agyllaryň töwereginde bakylýar. Güýz aýynda dürli iýmleriň, konsentrirlenen kombikormlaryň we samanyň üpjün edilmegi çopanlara mallarynyň semizligini saklamak üçin gowy şertleri döredýär.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder